సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

28, జనవరి 2024, ఆదివారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 1

 

శ్రీమాత్రే నమః

ఓం శ్రీ గురుస్సర్వకారణ భూతా శక్తిః

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః

ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం సచ్చితానంద విగ్రహందాతారం సర్వకామానాం  కామేశ్వరీముపాస్మహే॥