సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

19, మార్చి 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 2

 సృష్టిమాతృకా న్యాసము:

బ్రహ్మచారి కేవలము మాతృకాన్యాసము చెయ్యాలి. విద్వాంసుడు విసర్గయుక్త సృష్టిన్యాసము చెయ్యాలి.

17, మార్చి 2021, బుధవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 4

 సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మి పూజా విధానం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు -

సర్వసామ్రాజ్య దేవతా ఆరాధన వలన సాధకుడు స్వయం విష్ణు లక్ష్మీపతి అవుతాడు. చంద్రబీజము - స, మదన బీజం - క, క్ష్మ - ల, ఈశ - హ, వహ్ని - ర, దీర్ఘశ్రీ - ఈ, బిందు - అం| ఈ బీజములతో కూడిన మంత్ర స్వరూపము సకలహ్రీంహూం హ్రీం. ఈ మంత్రమునకు శ్రీ బీజమును జోడించినచో సర్వసామ్రాజ్యదాయినీ విద్య అవుతుంది (సకలహ్రీంహూంహ్రీంశ్రీం). ఈ మంత్రమునకు

13, మార్చి 2021, శనివారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 1

 మాతృకా న్యాసము

సమస్త దేహమునందు యుక్తముగా న్యాసము చెయ్యాలి. లోపల-బయట కళాయుక్త శ్రీకంఠ విష్ణు మొదలగు వానిచే సమన్వితమైన లజ్జా-రమా-కామ (హ్రీం-శ్రీం-క్లీం) సమ్మోహన ప్రపంచయాగ దశ మాతృకాన్యాసము చెయ్యాలి. గుదమునకు రెండు అంగుళముల పైన ఉన్న సుషుమ్నా మార్గమున సూక్ష్మ రంధ్రమున వ-శ-ష-స అను నాలుగు దళముల స్వర్ణప్రభ పద్మము కలదు. అందు విద్యుల్లతాకార తేజోరుప కులకుండలినీ శక్తిని ఆరు చక్రములను భేదించుచూ ద్వాదశాంత చంద్రమధ్యమున కలపాలి. వెన్న వంటి వర్ణములో ఉండు కుండలినిని ధ్యానము చేసి ఆ తేజమును అంజలిలోకి తెచ్చి మాతృకాన్యాసము చెయ్యాలి.

5, మార్చి 2021, శుక్రవారం

మహామనుస్తవం - 15, 16

 

15.   హ్రీమతి మాతుశ్రీజగత్ సంకోచవికాసతంత్రదీక్షాయాః|

       అక్షరమేక ధ్యాయన్ జగదజ్ఞానస్య జయతి నా జేతా||

4, మార్చి 2021, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 3

 త్రిశక్తి మహాలక్ష్మి పూజా విధానం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు -

హే దేవీ! ఇప్పుడు మనుష్యులకు సమస్త సిద్ధులను ప్రసాదించునదైన త్రిశక్తి యజనమును చెప్పుచున్నాను.