సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

29, మార్చి 2024, శుక్రవారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 7

 

అనుత్తరామ్నాయః

అనుత్తరాం సమయంబాం రాజరాజేశ్వరీం తథా

కాలసంకర్షిణీ మంబాం గుర్వౌఘాంశ్చ వదేత్తతః॥

ఆదౌతు కామరాజౌఘాన్ముద్రౌఘాంశ్చతతోవదేత్।

తతః కామకళౌఘాంశ్చ తురీయౌఘాం స్తతః పరం॥

ఊర్ధ్వాఘాంశ్చ పరౌఘాంశ్చ గురూంశ్చానుత్తరాన్ వదేత్।

ప్రకాశాభ్యో విమర్శాఖ్యం ప్రకాశక విమర్శకః॥

11, మార్చి 2024, సోమవారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 6

ఊర్ధ్వామ్నాయః

పరాపరాచ సాదేవీ పరాశాంభవమేవచ।  ప్రాసాదం దహరం హంసం మహావాక్యాదికం పరం॥

పంచాక్షరం మహామంత్రతారకం జన్మతారకం। ఈశానముఖసంభూతాః స్వాత్మానందప్రదాయకాః॥

కోటిసంఖ్యా మహాదేవి మద్రూపాః సర్వసిద్ధిదాః। ఏతాః శాంభవపీఠస్థా సహస్రపరివారితాః॥

ఆరాధ్య మాలినీపూర్వం మండలాంతం తధైవచ। సాయుజ్య హేతుకం నిత్యం వందేచోర్ద్వ మకల్మషం॥

ఊర్ద్వామ్నాయస్య చ మనూనాజ్నాంతే తు విభావయేత్॥