సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

30, జూన్ 2021, బుధవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 9

 తొమ్మిదవ భాగము

త్రిపురేశ్వరీసమారాధన విధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - పంచ సింహాసనము మీద విరాజమానమైన మహేశ్వరీ విద్యను జపించాలి. ఈ విద్యను ప్రముఖ (=పుణ్య?) పురుషుడు మాత్రమే జపించాలి. సామాన్య పురుషునకు ఈ విద్యయందు అధికారము ఉండదు. ఈ విద్యకు సమానమైన విద్య మూడు లోకములందునూ దుర్లభము. ఈ విద్య ఓంవం(=ఐం?)క్లీంసౌః అను బీజములతో ఉండును. ఈ విద్య యొక్క ఋషి = దక్షిణామూర్తి అనగా నేను. ఋషిని శిరస్సు నందు న్యాసము చెయ్యాలి. ఛందస్సు - పంక్తిః. దీనిని ముఖము నందు న్యాసము చెయ్యాలి. హృదయమున వాగ్భవ బీజమును న్యాసము చెయ్యాలి. హ్సౌః - శక్తిబీజము. కామరాజ బీజము క్లీం కీలకము.

25, జూన్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 7

 రేచక ప్రాణాయామ క్రమము

యోగశాస్త్రములందు రేచక క్రమమును ఈ విధముగా చెప్పబడినది -

రేచక, పూరక, కుంభక క్రమములో ప్రాణాయామము మూడుసార్లు చెయ్యాలి. సహిత మరియు కేవల మునందు కుంభకము రెండు విధములు. సహిత ప్రాణాయామము నందు రేచకము తర్వాత నెమ్మనెమ్మదిగా పూరకము చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత కుంభకము చెయ్యాలి. సిద్ధి కలిగేంతవరకు సహిత ప్రాణాయామము అభ్యసించాలి.

21, జూన్ 2021, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 8

 మాతృకాపూజాసాధన విధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - ఇప్పుడు అ నుండి క్ష వరకు వర్ణరూపీ అవయవములుకల లోకమాత మాతృకను నీకు తెలుపుచున్నాను. ఈ మంత్ర ఋషి - బ్రహ్మ| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - మాతృక| హల (వ్యంజన) - బీజం| స్వరః - శక్తిః| వ్యక్తి - కీలకం| అనిర్వాచ్య హల వర్ణము శక్తి ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. శక్తి లేకుండా సూక్ష్మ శివ నామము మరియు ధామము లేవు. హల వర్ణము అసత్ రూపము మరియు పరాఙ్ముఖము. అది శక్తితో ఎప్పుడు సంసృష్ట (=బాగా కలుపబడ్డది)మవుతుందో అప్పుడు మంత్రములో చలనము కలుగుతుంది.

11, జూన్ 2021, శుక్రవారం

7, జూన్ 2021, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 7

 అజపావిధాన వివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - హే పాపరహిత దేవీ! ఇప్పుడు నీకు అజపా అను పవిత్ర ఆరాధనా విధానము చెప్పుచున్నాను. దీనిని తెలుసుకున్న సాధకుడు పరంబ్రహ్మ అవుతాడు. హే దేవీ! మనుజుడు ప్రతి రోజూ హంస పదమును జపము చేస్తుంటాడు. కానీ మోహవశమున అతడికి ఆ మంత్ర జ్ఞానము కలగదు. శ్రీగురు కృపవలన ఏ సాధకుడికి ఈ మంత్ర జ్ఞానము కలుగుతుందో మరియు ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాస రూపంలో జపము తెలుసుకుంటాడో అతడికి బంధములనుండి మోక్షము లభిస్తుంది. హం - ఉచ్ఛ్వాసము, సః - నిశ్వాసము. అందువలననే హంసను ప్రాణము అని అంటారు. ఆ ప్రాణము ఆత్మ రూపంలో ఉండును. ఒకజీవి స్పంద, ఆనందమయీ పరాదేవిని ప్రతిదినమూ 21600 సార్లు జపించును. జపారంభము దీని ఉత్పత్తి. జపనివేదన దీని మృత్యువు. ప్రత్యేక జపము చేయకుండానే ఈ మంత్ర జపము జరుగుచుండును. అందువలననే ఈ మంత్రమును అజపా అని అంటారు. భవ అనగా జన్మ లేదా సంసార రూప బంధమును తొలగించే ఈ దేవీ గురు కృపవలననే లభించును. అన్యథా లభించదు.

1, జూన్ 2021, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 5

 శ్రీవిద్యామాతృకా న్యాసము

ఋషి - దక్షిణామూర్తి| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - మాతృకారూప మహాత్రిపుర సుందరి| కూటత్రయములను రెండు ఆవృత్తములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.