సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

1, జూన్ 2021, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 5

 శ్రీవిద్యామాతృకా న్యాసము

ఋషి - దక్షిణామూర్తి| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - మాతృకారూప మహాత్రిపుర సుందరి| కూటత్రయములను రెండు ఆవృత్తములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

ఆరక్తభాం త్రినేత్రాం మణిముకుటవతీం రత్నతాటంకరమ్యాం హస్తంభోజైః సపాశాంకుశ మదన ధనుః సాయకైర్వీస్ఫురంతీం|

ఆపీనోత్తుంగ వక్షోరుహ తటవిలుఠత్తా రహారోజ్జ్వలాంగీం ధ్యాయన్నంభోరుహస్థా మరుణ నివాసనామీశ్వరీమాశ్రయామి||

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మూలం అం నమః| ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మూలం ఆం నమః| ఈ విధంగా న్యాసం చెయ్యాలి.

హంస మాతృకా న్యాసము

ఋషి - దక్షిణామూర్తి| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - హరగౌరీ మహాదేవి| హంసాం, హంసీం, హంసూం, హంసైం, హంసౌం, హంసః - ఈ బీజములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

ఉద్యద్భాను స్ఫుటితతడిదాకారమార్ధాంబికేశం పాశాభీతి వరదపరశు సంసధానం కరాబ్జైః|

దివ్యాకల్పైర్ణవమణిమయైః శోభితం విశ్వమూలం సౌభ్యాగ్నేయం వపురవతు వశ్చంద్రచూడం త్రినేత్రం||

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హంసః నమః - శిరసి| ఈ విధంగా న్యాసం చెయ్యాలి.

పరమహంస మాతృకా న్యాసము

ఋషి - పరమహంస| ఛందస్సు - విరాట్| దేవత - చిన్మయి పరమాత్మ స్వరూపిణి| ఓం తో వర్గములను (క-చ-ట-త-ప-య) సంపుటీకరణ చేసి షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

శ్రీమత్పరాత్మమనుజృంభితవర్ణరూపాం మానైరగమ్య పదవీపరిచీయమానామ్|

విద్యాక్షసూత్రకలశం దధతీంచముద్రాం ధ్యాయేత్ సమస్తజననీం విశదాం త్రినేత్రామ్||

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సోహం క్షం నమః| ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సోహం ళo నమః| ఈ విధంగా విలోమమాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి.

పంచవిధ కళా న్యాసములు

తారోత్థ కళా, కామకళా, సోమకళా, త్రిమూర్తికళా, అష్టత్రింశకళా - ఇవి పంచవిధ కళా న్యాసములు. అష్టత్రింశకళా న్యాసములు రెండు ప్రకారములు. అవి జ్యోతిరష్టా త్రింశత్కలా మరియు శివాష్టా త్రింశత్కలా న్యాసములు. తారోత్థకళా న్యాసములు ఇంతకు ముందు చెప్పబడినది. (=కళామాతృకా న్యాసములు). అయితే ఇక్కడ విశేషము ఏమనగా, ఓం నకు నమః కు మధ్య తారాది వర్ణములను చేర్చి ఓం అం నమః అని న్యాసము చెయ్యాలి. ఉదా: ఓం (తారాది వర్ణము) నమః ఓం అం నమః| తారాపంచ భేదములతో యాభై వర్ణముల కళాన్యాసము చెయ్యాలి.

స్వరకళా న్యాసము తర్వాత ఈ క్రింది విధంగా ధ్యానము చెయ్యాలి.

సదాశివేనసంజాతానాదాదేతాఃసితత్విషః|అక్షస్రక్పుస్తకకరాః కపాలాఢ్యకరాం బుజాః|

క-చవర్గ కళాన్యాసము తర్వాత ఈ క్రింది విధంగా ధ్యానము చెయ్యాలి.

అకారాద్ బ్రహ్మణోత్పన్నాస్తపతా చామీకరప్రభాః| కరాంబుజధృతాక్షస్రక్పంజాభయ కుండికా||

ట-తవర్గ కళాన్యాసము తర్వాత ఈ క్రింది విధంగా ధ్యానము చెయ్యాలి.

ఉకారాద్విష్ణునోత్పన్నాస్తమాలదలసన్నిభాః| అభీతిదరచక్రేష్టబాహవః పరికీర్తితాః||

ప-యవర్గ కళాన్యాసము తర్వాత ఈ క్రింది విధంగా ధ్యానము చెయ్యాలి.

ఈశ్వరేణోదితా బిందోర్జపాకుసుమసన్నిభాః| ఉద్వహన్త్యోభయంశూలంకపాలం బాహుభిర్వరం||

షవర్గ కళాన్యాసము తర్వాత ఈ క్రింది విధంగా ధ్యానము చెయ్యాలి.

ఈశ్వరేణోదితా బిందోర్జపాకుసుమసన్నిభాః| అభయంహరిణంటంకందధానా  బాహుభిర్వరం||

(విశేషపూజను పాత్రా సాధన ప్రకరణంలో తెలుసుకోవచ్చును)

ఇంకాఉంది...

కామెంట్‌లు లేవు: