సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

16, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 10

 59. పశ్చిమసింహాసన దేవత

     అ) షట్కూటభైరవి

హసకలరడైం, హసకలరడీం, హసకలరడౌః|

ఋష్యాది న్యాసములు ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగా చెయ్యాలి. మంత్రమును రెండు ఆవృతములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 21

 

చైతన్యభైరవీ విద్యా విధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు -

నాలుగు సింహాసనముల వద్ద పరమేశ్వరి ఆద్యా భైరవీని పూజించాలి.

మంత్రము: ఐం సర్వసామ్రాజ్యదాయిని దక్షిణామ్నాయ చైతన్యభైరవి నమః ఫట్ స్వాహా|

10, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 09

 58. దక్షిణ సింహాసన దేవత

     అ) అఘోరభైరవి

అఘోరే ఐం ఘోరే హ్రీం సర్వతః సర్వ సర్వేభ్యో ఘోరఘోరతరే శ్రీం నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యః|

6, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 20

 

మహాసింహాసనేశ్వరీ భైరవీ విధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు. హే దేవీ! నేను నా ఉత్తర ముఖము నుండి మహాసింహాసన స్థిత డామరేశ్వరీ భైరవీ జపము చేస్తాను. ఈ విద్య భోగ, మోక్ష ఫలదాయకము.

2, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 08

 54. సంపత్ప్రదా భైరవి

హ్స్రైం హసకలరీం హ్స్రౌం| త్రిపురబాలా ఏవిధముగానో ఆవిధంగానే సంపత్ప్రదాదేవి కూడా. ఈ మంత్రమునకు సమానమైన విద్య ముల్లోకములలో లేదు. మూలమంత్రమును రెండు ఆవృత్తములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత ధ్యానం చెయ్యాలి.