సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

10, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 09

 58. దక్షిణ సింహాసన దేవత

     అ) అఘోరభైరవి

అఘోరే ఐం ఘోరే హ్రీం సర్వతః సర్వ సర్వేభ్యో ఘోరఘోరతరే శ్రీం నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యః|

ధ్యానం:

ఉద్యత్సూర్య సహస్రాభాం చంద్రచూడామ్ త్రిలోచనాం|

నానాలంకార సుభగాం సర్వవైరినికృన్తనీం||

వమదృదిరముండాలికలితాం రక్తవాససమ్|

త్రిశూలం డమరంఖడ్గం తథా ఖేతకమేవచ||

పినాకంచశరాన్ దేవి పాశాంకుశయుగంక్రమాత్|

పుస్తకంచ అక్షమాలాంచ శవసింహాసనస్థితాం||

(కామేశ్వరిభైరవి, అఘోరభైరవి ధ్యానశ్లోకం ఒక్కటే)

     ఆ) మహాభైరవి

హ్స్రైం హసకలహ్రీం| ఋష్యాది న్యాసములు ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధముగానే చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

ఆతామ్రార్క సహస్రాభాం లసచ్చంద్రజటాస్ఫురత్|

కిరీటరత్నవిలాసచ్చిత్ర చిత్రితమౌక్తికామ్||

స్ఫురద్రుధిర పంకాఢ్య ముండమాలా విరాజితాం|

నయనత్రయ శోభాఢ్యాం పూర్ణేందు వదనాన్వితామ్||

ముక్తాహారలతారాజత్పీనోన్నత ఘటస్తనీం|

రక్తాంబరపరీధానాం యౌవనోన్మత్తరూపిణీం||

పుస్తకంచ అభయంవామే దక్షిణే అక్షమాలికాం|

వరదా నరతాం నిత్యాం మహాప్రేతాసన స్థితామ్||

     ఇ) లలితా భైరవి

హ్రీం క్లీం హ్స్రౌం| ఋష్యాది న్యాసములు ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధముగానే చెయ్యాలి. హ్రాం, హ్రీం, హ్రూం, హ్రైం, హ్రౌం, హ్రః - ఈ బీజములతో షడంగ న్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

ఉద్యత్సూర్య సహస్రాభాం మాణిక్యముకుటోజ్జ్వలాం|

రత్నకుండల ముక్తాలీపదకాంగద భూషణాం||

రత్నమంజీర సుభగాం రక్తవస్త్రాను లేపనామ్|

పాశాంకుశౌ పుస్తకంచదధతీమక్షమాలికామ్||

బాల్యలీలాపరాం దేవీం కుమారీ రూపధారిణీం|

సర్వాంగసుందరీం ధ్యాయేత్ సర్వసంపత్తి హేతవే||

     ఈ) కామేశ్వరీ భైరవి

క్లీం| ఋషి - కామదేవ| ఛందస్సు - గాయత్రీ| దేవత - కామేశ్వరి| క్లాం, క్లీం, క్లూం, క్లైం, క్లౌం, క్లః - ఈ బీజములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

జపాకుసుమ సంకాశాం ధనుర్బాణధరాం స్మరేత్|

నానాలంకార సుభగాం మోహయన్తీమ్ జగత్రయం||

     ఉ) రక్తనేత్రా భైరవి

సైం సకలరీం సౌః| కుమారీ విద్య విధముగానే ఋష్యాది న్యాసములు చెయ్యాలి.

సాం, సీం, సూం, సైం, సౌం, సః - ఈ బీజములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

ఉద్యత్సూర్య సహస్రాభాం మాణిక్యముకుటోజ్జ్వలాం|

రత్నకుండల ముక్తాలీపదకాంగద భూషణాం||

రత్నమంజీర సుభగాం రక్తవస్త్రాను లేపనామ్|

పాశాంకుశౌ పుస్తకంచదధానంచ అక్షమాలికాం||

ఉన్మత్తయౌవనప్రౌఢాం పీనోన్నతఘనస్తనీం|

నితంబినీం క్షామమధ్యాం ప్రాంతరక్త సులోచనాం||

ఇంకాఉంది...

కామెంట్‌లు లేవు: