సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

2, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 08

 54. సంపత్ప్రదా భైరవి

హ్స్రైం హసకలరీం హ్స్రౌం| త్రిపురబాలా ఏవిధముగానో ఆవిధంగానే సంపత్ప్రదాదేవి కూడా. ఈ మంత్రమునకు సమానమైన విద్య ముల్లోకములలో లేదు. మూలమంత్రమును రెండు ఆవృత్తములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత ధ్యానం చెయ్యాలి.

ఉద్యద్భాను సహస్రకాంతిమరుణక్షౌమాం శిరోమాలికాం రక్తాలిప్తపయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరమ్|

హస్తాబ్జైర్దధతీం త్రినేత్రవిలసద్వక్త్రారబిందుశ్రియం దేవీం బద్ధ హిమాం శుఖండముకుటాం వందే సుమందస్మితాం||

55. చైతన్య భైరవి

స్హైం సకలహ్రీం స్హ్రౌః| ఈ విద్య త్రైలోక్య మాతృకా త్రైలోక్యమోహినీ పరబ్రహ్మ చిదాత్మకం. ఋష్యాది న్యాసములు ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగానే చేసి ఈ క్రింది ప్రకారముగా ధ్యానం చెయ్యాలి.

ఉద్యద్భాను సహస్రాభాం నానాలంకారభూషితాం|

ముకుటోర్ధ్వలసచ్చంద్రలేఖాం రక్తామ్బరాన్వితాం||

పాశాంకుశధరాం నిత్యాం వామహస్తే కపాలినీం|

వరదాభయశోభాఢ్యాం పీనోన్నతఘటస్తనీం||

ఏవం ధ్యాత్వా యజేద్దేవీం ప్రేత (పూర్వ) సింహాసనస్థితాం||

56. ద్వితీయ చైతన్య భైరవి

స్హైం సకలహ్రీం నిత్యక్లిన్నే మదద్రవే స్హ్రౌం| ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగానే ఋష్యాది న్యాసము చేసి ఈ క్రింది ప్రకారం ధ్యానం చెయ్యాలి.

చైతన్యభైరవీం ధ్యాయేత్ పాశాంకుశకపాలినీం|

రక్తాం ముండస్రజమ్ పంచప్రేతసింహాసనస్థితామ్||

57. కామేశ్వరీ భైరవి

హసఖఫ్రేం హసకలహ్రీం హ్సౌః| ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగానే ఋష్యాది న్యాసము చేసి ఈ క్రింది ప్రకారం ధ్యానం చెయ్యాలి.

ఉద్యత్సూర్యసహస్రాభాం చంద్రచూడాం త్రిలోచనాం|

నానాలంకారసుభగాం సర్వవైరినికృన్తనీం||

వమదృధిరముండాలికలితాం రక్తవాససం|

త్రిశూలండమరుం ఖడ్గంతథాఖేటకమేవచ||

పినాకంచశరాన్ దేవి పాశాంకుశయుగం క్రమాత్|

పుస్తకంచ అక్షమాలాంచ శవసింహాసనస్థితామ్||


పూర్వ సింహాసన దేవతా వర్ణన సమాప్తం

ఇంకాఉంది...

కామెంట్‌లు లేవు: