సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

28, సెప్టెంబర్ 2020, సోమవారం

మహామనుస్తవం - 7

 

    దుర్గమమంతర్ధ్వాంత ప్రాకారం విహసితేన భిందంతీ|

    ముఖమండలభా యస్యాః కురుతే స్వచ్ఛాంతరానిమానస్మాన్||

శ్రీమాత యొక్క అత్యద్భుతమైన చిరునగవు భేదింపశక్యము కాని గట్టి కోటవంటి మన అంతర అంధకారమును ధ్వంసం చేసి, ప్రకాశవంతమైన ఆమె ముఖ బింబము మన హృదయమును పరిశుద్ధము గావించుచున్నది.

25, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - తృతీయశ్వాస - 01

 

షోడశారచక్రము

కులమూలావతారము ప్రకారము, ఒక చతురస్రములో తూర్పు దిక్కునుండి పడమట వరకు మూడు, దక్షిణము నుండి ఉత్తరము వరకు మూడు  సమాంతర రేఖలు గీయాలి. అప్పుడు పదహారు గడుల చక్రము ఏర్పడుతుంది. ఈ పదహారు గడులందు అ నుండి క్ష వరకు వర్ణములను ఈశాన కోణము నుండి మొదలు పెట్టి వాయవ్య కోణము వరకు ప్రదక్షిణ క్రమంలో రాయాలి.

17, సెప్టెంబర్ 2020, గురువారం

మహామనుస్తవం - 6

 

        అవిచిన్వన్ దేవపథం యదయం నీతో యదుఛ్చయేత్ యయా|

        జనమిమమజ్ఞమవంతి విజ్ఞా సా త్రిపురసుందరీ విద్యా||

ప్రజ్ఞానఘన రూపిణి అయిన అమ్మ ఏమీ తెలియని అజ్ఞానిని, అతడు ఏమీ అడగపోయినా అకస్మాత్తుగా, దైవికముగా అతడిని రక్షిస్తూ ఆధ్యాత్మిక సాధనా మార్గంలోకి నడిపించింది.

11, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ద్వితీయశ్వాస - 16

 కాలీమతము ప్రకారము మంత్ర మేలనము

రుద్రయామలము నందు ఈ విషయము చెప్పబడినది -

రుద్రయామల అనుసారము నక్షత్రచక్ర రచనా విధానము ఈ క్రింది విధముగా ఉంటుంది. దక్షిణం నుండి ఉత్తరము వరకు నాలుగు రేఖలు, 

4, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ద్వితీయశ్వాస - 15

 సిద్ధారిచక్ర నిర్ణయము

సిద్ధారిచక్రమును ఈ క్రిందివిధముగా నిర్మించాలి.


1 అకథహ 

2 ఉఙప    

3 ఆకథ

4 ఊచఫ

5 ఓడవ

6 లృఘమ 

7 ఔఢశ

8 ల్హూఞయ

9 ఈఘన

10 ర్హుజభ

11 ఇగధ

12 ఋచభ

13 అఃతస

14 ఐఠల

15 అంణష 

16 ఎటర

 

ఈ చక్రమందు నామప్రధమాక్షరమునుండి మంత్ర ప్రధమాక్షరము వరకు క్రమంగా 1. సిద్ధ 2. సాధ్య 3. సుసిద్ధ 4. శత్రు అవుతాయి.