సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

18, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - తృతీయశ్వాస - విషయసూచిక

 

1. షోడశారచక్రము

2. షోడశారచక్రమునందు వర్ణలేఖనా పద్ధతి

3. భైరవీతంత్ర ప్రకారము


4. షడ్దలచక్ర నిర్ణయము

5. ఋణధన శోధన చక్రము

6. శ్రీవిద్యా మాతృకా నిరూపణ

7. శ్రీకంఠమాతృకా

8. రుద్రశక్తి మాతృకా

9. కేశవ మాతృకా

10. కేశవ శక్తులు

11. సూర్య మాతృకా

12. సూర్యుని యాభై శక్తులు

13. కామ మాతృకా

14. కామ శక్తులు

15. త్రిపురా మాతృకలు

16. గణేశ మాతృకలు

17. గణేశ శక్తి మాతృకలు

18. యోగినీ మాతృకలు

19. పీఠ మాతృకా

20. కామాకర్షిణ్యాది మాతృకలు

21. త్రిశక్తి (ప్రపంచ) మాతృకా

22. కాళీ మాతృకా

23. తారా మాతృకా

24. షోడశీ మాతృకా

25. భువనేశ్వరీ మాతృకా

26. త్రిపురభైరవీ మాతృకా

27. ఛిన్నమస్తా మాతృకా

28. ధూమావతీ మాతృకా

29. బగళా మాతృకా

30. మాతంగీ మాతృకా

31. లక్ష్మీ మాతృకా

32. కామేశ్వరీ మాతృకా

33. భగమాలినీ మాతృకా

34. నిత్యక్లిన్నా మాతృకా

35. భేరుండా మాతృకా

36. వహ్నివాసినీ మాతృకా

37. వజ్రేశ్వరీ మాతృకా

38. శివదూతీ మాతృకా

39. త్వరితా మాతృకా

40. కులసుందరీ మాతృకా

41. నిత్యా మాతృకా

42. నీలాపతాకా మాతృకా

43. విజయా మాతృకా

44. సర్వమంగళా మాతృకా

45. జ్వాలామాలినీ మాతృకా

46. విచిత్రా మాతృకా

47. దుర్గా మాతృకా

48. సరస్వతీ మాతృకా

49. వారాహీ మాతృకా

50. త్రిమూర్తి మాతృకా

51. కామకలా మాతృకా

52. సోమకలా మాతృకా

53. అపరాజితా మాతృకా

54. భవానీ మాతృకా

55. ఖేచరీ మాతృకా

56. చాముండా మాతృకా

57. పరా మాతృకా

58. కూరుకుళ్ళా మాతృకా

59. పంచదశీ (సుందరీ) మాతృకా

60. మాలిన్యాది మాతృకా

61. పంచభూత మాతృకా

62. భూతలిపి మాతృకా

63. మాతృకార్ణవము ప్రకారము అరవైమూడు మాతృకలు

64. శాంభవీ మాతృకా

65. కాలరాత్రి మాతృకా


కామెంట్‌లు లేవు: