సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

16, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 4

 

కామేశ్వరీ మాతృకా న్యాసము:

కామేశ్వరీ ఉపాసకులు కేవలము మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి. ఇతరులు క్లీంయుక్త మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి.

15, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 6

 పరనిష్కళదేవతాసమారాధన విధానం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - హే మహేశాని! ఇప్పుడు పరనిష్కల దేవతా వర్ణన చెబుతాను. ఈమెను స్మరించినంత మాత్రముననే శరీరము అత్యంత ఆనందదాయకము అవుతుంది.

10, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 5

 

అయిదవ భాగము

అష్టాక్షరపరంజ్యోతిర్విద్యా పూజా విధానం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - ఇప్పుడు శ్రీకోశవిద్య యొక్క నాలుగు భేదములను చెబుతాను. దీనిని తెలుసుకోవడం వలన పునర్జన్మ ఉండదు. కోశవిద్యలు 1. శ్రీవిద్యా 2. పరంజ్యోతి 3. పరనిష్కలదేవత 4. అజపా 5. మాతృకా.

2, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 3

 కేశవాది శక్తి మాతృకా న్యాసము

విష్ణు భక్తులు కేవలము మాతృకా న్యాసము చెయ్యాలి. విద్వాంసులు కేశవాది శక్తియుక్త మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి.