సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

2, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - 3

 కేశవాది శక్తి మాతృకా న్యాసము

విష్ణు భక్తులు కేవలము మాతృకా న్యాసము చెయ్యాలి. విద్వాంసులు కేశవాది శక్తియుక్త మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి.

ఋషి - ప్రజాపిత| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - అర్థలక్ష్మిహరి| క్లీం - బీజం| నమః - శక్తిః| విష్ణులక్ష్మీ - కీలకం| క్లాం, క్లీం, క్లూం, క్లైం, క్లౌం, క్లః - బీజములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

హస్తైర్భిభ్రత సరసిజగదాశంఖంచక్రాణి విద్యాం పద్మాదర్సౌకనకకలశం మేఘవిద్యుద్విలాసం|

వామోత్తుంగస్తనమవిరలాకల్పమాశ్లేషలోభాదేకీభూతం వపురవత్ వః పుండరీకాక్ష లక్ష్మ్యోః||

క్లీం శ్రీం అం కేశవాయ కీర్త్యైనమః - ఈ విధంగా న్యాసం చెయ్యాలి.

శక్తిమాతృకా న్యాసః (భువనేశ్వరీ మాతృకా న్యాసము)

భువనేశ్వరీ ఉపాసకులు కేవలము మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి. విద్వాంసులు హ్రీం సహితంగా మాతృకా న్యాసము చెయ్యాలి.

కామేశ్వరీ మాతృకా న్యాసము:

కామేశ్వరీ ఉపాసకులు కేవలము మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి. ఇతరులు క్లీంయుక్త మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి.

ఋషి - సమ్మోహన| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - కామేశ్వరీ| క్లీం - బీజం| నమః - శక్తిః| నమః - కీలకం| క్లాం, క్లీం, క్లూం, క్లైం, క్లౌం, క్లః- ఈ బీజములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

బాలార్కకోటిరుచిరాం స్పటికాక్షమాలామ్ కోదండమిక్షుజనితం స్మరపంచ బాణాన్|

విద్యాంచహస్తకమలైర్దధతీంత్రినేత్రాం ధ్యాయేత్ సమస్తజననీమ్ నవచంద్రచూడామ్||

క్లీం అం నమః| క్లీం ఆం నమః | ఈ విధంగా న్యాసము చెయ్యాలి.

ఋషి - శక్తి| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - భువనేశ్వరీ మాతృకా| హ్రీం - బీజం| నమః - శక్తిః| మూలప్రకృతి - కీలకం| హ్రాం, హ్రీం, హ్రూం, హ్రైం, హ్రౌం, హ్రః - బీజములతో షడంగ న్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

ఉద్యత్కోటి దివాకర ప్రతిభటాతుంగోరుపీనస్తనీ మూర్థార్దైందు కిరీటహారరశనా మంజీర సంశోభితాం|

బిభ్రాణా కరపంకజైర్జపవటీమ్ పాశాంకుశౌ పుస్తకం దిశ్యాద్యో జగదీశ్వరీ త్రినయనా పద్మే నిషణ్ణా సుఖం||

పైవిధంగా శక్తి మాతృకా ధ్యానం చేసిన తర్వాత, హ్రీం అం నమః| హ్రీం ఆం నమః| ఈ విధంగా న్యాసము చెయ్యాలి. దీనిని భువనేశ్వరీ మాతృకా న్యాసము అంటారు.

లక్ష్మీ మాతృకా న్యాసము:

లక్ష్మీ ఉపాసకులు కేవలము మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి. ఇతరులు శ్రీయుక్త మాతృకలతో న్యాసము చెయ్యాలి.

ఋషి - భృగు| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - లక్ష్మీ| శ్రీం - బీజం| నమః - శక్తిః| ప్రకృతి - కీలకం| శ్రాం, శ్రీం, శ్రూం, శ్రైం, శ్రౌం, శ్రః - ఈ బీజములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

విద్యుద్దామసమప్రభామ్ హిమగిరిప్రఖ్యైశ్చతుభిర్గజైః శుండాదండ సముద్ధృతామృత ఘటైరాసిచ్యమానామిమామ్|

బిభ్రాణాంకరపంకజైర్జపవటీం పద్మద్వయం పుస్తకం భాస్వద్రత్నసముజ్జ్వలామ్ కుచనతామ్ధ్యాయేజ్జగత్స్వామినీమ్||

శ్రీం అం నమః| శ్రీం ఆం నమః | ఈ విధంగా న్యాసము చెయ్యాలి.

ఇంకాఉంది...

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

నమస్కారం

RamaKrishna చెప్పారు...

నమస్కారం