సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

29, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 5

 

ఉత్తరామ్నాయః

తురీయాంబా మహార్ధాచ అశ్వారూఢా తథైవచ

మిశ్రాంబాచ మహాదేవి శ్రీమద్వాగ్వాదినీ తథా॥

దుర్గా కాళీచ చండీ చ నకులీ చ పుళిందినీ।

రేణుకా శ్రిశ్చవాగీశీ మాతృకాద్యా స్వయంవరా॥

ముఖాత్తత్పురుషాజ్జాతా ద్వికోట్యోమంత్రనాయికాః।

ఏకాశ్చోడ్యాణపీఠస్థాః శాక్తాగమ సముద్భవాః

ద్విసహస్రం తు దేవ్యస్తాః పరివారయుతాః ప్రియే॥

పంచామ్నాయ సమోపేతం శ్రీవిద్యాఖ్యంమదంశకం।

ముద్రాదిదశకం చైవ సిద్ధానాం మిధునం తథా॥

వీరావళీపంచకం చ భజేదామ్నాయ ముత్తరం

ఉత్తరామ్నాయస్య మనూన్ హృదిస్థానే విభావయేత్॥

1.   ద్రాం ద్రీం క్లీం బ్లూం సః క్రో౦ హ్స్ఖ్ఫ్రే౦ హ్సౌః ఐం హ్స్రైంహ్ల్స్క్రీంహ్స్రౌః సర్వసంక్షోభిణ్యాది ముద్రాభ్యో నమః

2.   ఐంహ్రీంశ్రీం ఐంక్లీంసౌః బ్రహ్మాదిసదాశివాంత పంచవీరావళీభ్యో నమః

3.   హసకలహసకహలసకలహ్రీం॥

4.   కఏఈలహసకహల।సకలహ్రీం॥

5.   ఐంక్లీంసౌః కఏఈలహ్రీం, హసకలహలహ్రీం, సం సృష్టినిత్యే స్వాహా। హం స్థితిపూర్ణే నమః। ఈం మహా సంహారిణి కృశే చండకాళి హుం ఫట్। రం హ్స్ఖ్ఫ్రే౦ మహానాఖ్యే అనంత చండభాస్కరి మహాచండకాళి హుం ఫట్। ఈం మహా సంహారిణి కృశే చండకాళి హుం ఫట్। హం స్థితిపూర్ణే నమఃసంసృష్టి నిత్యే స్వాహా సకలహ్రీం॥

6.   ఆంహ్రీంక్రో౦ ఏహ్యేహి పరమేశ్వరి స్వాహా।

7.   క్లీం హైం హ్సౌః సౌః హైం క్లీం॥

8.   ఐం

9.   ఐం క్లీం సౌః వదవదవాగ్వాదిని స్వాహా।

10.      ఓ౦ శ్రీం హ్రీం క్లీం దుం ఉత్తిష్ట పురుషి కిం స్వపిషి భయం మే సముపస్థితం యది శక్యమ శక్యంవా తన్మే భగవతి శమయ శమయ స్వాహా॥

11.      ఓ౦ శ్రీం కలీమ్ హ్రీం క్శ్మ్ర్యూం దుం జ్వలజ్వల శూలిని దుష్తగ్రహ హుం ఫట్ స్వాహా॥

12.      హ్ల్సే౦ మాం మతిదురియ న్మోచతా హ్స్లాం మా మతి దురితాన్మోచన రూపిణీజ్వల జ్వల ప్రతిక్రియా శూలిని గ్రాశయాశు ప్రయోక్త్రూన్  

13.      ఓ౦ హ్రీం దుం జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయ తోనిదహాతివేదః। సనః పరుషదతి దుర్గాణి విశ్వానావేవ సిధుం దురితాత్యగ్నిః దుం హ్రీం ఓ౦

14.      ఓ౦ హ్రీం దుం దుర్గాం దేవీగ్౦ శరణ మహం దుం హ్రీంఓ౦

15.      ఓ౦ శ్రీం హ్రీం కటుకే కటుకపత్రే సుభగే అసురి రక్తే రక్తవాససే అధర్వణస్య దుహితరఘోరే అఘోర కర్మకారకే అముకస్య గతిం దహ దహ ఉపవిష్టస్య గుదం దహ దహ ప్రబుద్దస్య హృదయం  దహదహ హనహన పచపచ తావద్దహ తావత్పచ యావన్మే వశమానయాతి హుం ఫట్ స్వాహా॥

16.      ఓ౦ హ్రీం శ్రీం శీతలాయై నమః। ఓ౦ హ్రీం శీతలే స్ఫోటకాదీన్వినాశయ వినాశయ విదాహం శమయ శమయ తంతూన్ ఛేదయ ఛేదయ జ్వరం హరహరహర స్వాస్థ్యం కురు కురు హుం ఫట్ స్వాహా॥

17.      హ్రీం ధూం ధూం ధూమవతి ఖే ఖే శత్రుం హన హన హుం ఫట్।।

18.      ఓం హ్రీం త్రీం హుం ఫట్

19.      క్రీం క్రీం క్రీం హూం హూం హ్రీం హ్రీం దక్షిణేకాళికే క్రీం క్రీం క్రీం హూం హూం హ్రీం హ్రీం స్వాహా॥

20.      ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే॥

21.      ఐం క్లీం సౌః ఓష్ఠాపిథానా నకులీదంతైః పరివృతాపవిః। సర్వస్యై వాచ ఈశానా చారు మామిహవాదయేత్ సౌః క్లీం ఐం॥

22.      ఓం ఈ నమో భగవతి శ్రీం శారదాదేవ్యత్యంతామాలభోజ్యకం దేహి దేహి ఆగచ్ఛ ఆగచ్ఛ ఆగంతుకం హృదిస్థం కార్యం సత్యం బ్రూహి బ్రూహి పుళిందిని ఈం స్వాహా॥

23.      క్లీం నమో భగవతి రక్తపంచమి రేణుకాదేవి హనహన పచ పచ అఖిలజగ అఖిలజగన్మే వశం కురుకురు స్వాహా క్లీం॥

24.      ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మీ ఏహ్యేహి సర్వసౌభాగ్యం దేహిమే స్వాహా॥

25.      ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం అం ఆం ఇం ఈం +++ క్షం క్లీం హ్రీం శ్రీం॥

26.      ఓం హ్రీం యోగిని యోగిని యోగేశ్వరి యోగేశ్వరి యోగాభయంకరి సకల స్థావర జంగంస్య ముఖం హృదయం మమవశమాకర్శయ స్వాహా॥

27.      ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్స్ఖ్ప్రే౦ మహాచండయోగీశ్వర్యుత్తరామ్నాయ సమయ విద్యేశ్వరీ కాళికాంబా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః॥

                                                                                                            ఇంకాఉంది...

కామెంట్‌లు లేవు: