సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

22, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 4

  

పశ్చిమామ్నాయః

లోపాముద్రా మహాదేశీహ్యంబా చ భువనేశ్వరీ।

అన్నపూర్ణా కామకళా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ

సుదర్శనం వైనతేయం కార్తవీర్యం నృసింహకం।

నామత్రయం రామమంత్రం గోపాలం సౌరమేవచ॥

ధన్వంతరించేంద్రజాలమింద్రాదిసురమంత్రకం।

దత్తాత్రేయం ద్వాదశాష్టౌ వైష్ణవాగమచోదితాః॥

అఘోరముఖ సంభూతా మదంశాః కోటి సంఖ్యకాః।

ఏతా జాలంధరపీఠస్థాః పశ్చిమామ్నాయ దేవతాః॥

దూతీనాంచ చతుషష్టిః సిద్ధానాం త్రిసహస్రకం

ఆమ్నాయం పశ్చిమం వందే సర్వదా సర్వకామదం

భావయేన్మణిపూరే తు పశ్చిమామ్నాయజాన్మనూన్

1.  అంఆంసౌః హ్రీం శ్రీం సౌః నవదూతీభ్యో నమః

2.  హ్రీంశ్రీంఐం సోమమండలాయ నమః। హ్ర్రీంశ్రీంక్లీం సూర్యమండలాయ నమఃహ్రీంశ్రీంసౌః అగ్నిమండలాయ నమః।

3.  హ్రీంశ్రీం ఫంఫాం ఫీం దశవీరే భ్యో నమః।

4.  ఐంశ్రీంహ్రీంక్లీంశ్రీంహ్రీంసౌః హ్రీం చతుషష్టి సిద్దేభ్యో నమః

5.  హసకలహ్రీం। హసకహలహ్రీం సకలహ్రీం।

6.  ఓంశ్రీంహ్రీంశ్రీం

7.  హ్రీంశ్రీంక్లీం ఓంనమో భగవత్యన్నపూర్ణేశ్వరీ మమాభిలషితమన్నం దేహి స్వాహా।

8.  కఏఈలహ్రీం। హసకహలహ్రీం। సకలహ్రీంకలహ్రీం। లహ్రీం। హ్రీంఈం

9.  ఓంక్ష్మ్రౌంసహస్రాయ హుం ఫట్॥

10.     ఓం క్షిపక్షిప స్వాహా।

11.     ఓం ఫ్రోం ఛ్రీం క్లీం భ్రూం ఆంహ్రీం క్రోం శ్రీం హుం ఫట్ కార్తవీర్యార్జునాయ నమః।

12.     ఓం ఈం హం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం। నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహం హం ఈం ఓం

13.     అచ్యుతాయనమః। అనంతాయనమః। గోవిందాయనమః।

14.     ఓం శ్రీం హ్సౌం

15.     ఓం శ్రీం హ్రీం రాం రామాయ నమః।

16.     ఐంహ్రీంశ్రీం ఐం సౌః సకల హ్రీం రాం రామాయ క్లీం హసకహల హ్రీం క్లీం రఘునందనాయ సౌః కఏఈలహ్రీం ఓంహుం జానకీ వల్లభాయ స్వాహా

17.     శ్రీం సీతాయై స్వాహా।

18.     ఓం హ్రీం హరిమర్కట మర్కటాయ స్వాహా।

19.     క్లీం కృష్ణాయగోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా।

20.     హ్రీంశ్రీంక్లీం కృష్ణాయ కఏఈలహ్రీం గోవిందాయ హసకహలహ్రీం గోపీజనవల్లభాయ సకలహ్రీం స్వాహా

21.     క్లీం దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే దేహిమే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః। ఓంహ్రీం జ్రీం శ్రీంక్లీం భూర్భువస్సువః దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే దేహిమే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః భూర్భువస్సువః క్లీంశ్రీంజ్రీం హ్రీం ఓం

22.     ఓం ఘృణిస్సుర్య ఆదిత్యోం

23.     ఓం హం ఖం ఖః ఖోల్కాయ స్వాహా।

24.     ఓం నమో ధన్వంతరయే అమృతకలశహస్తాయ సర్వామయ వినాశకాయ త్రైలోక్యనాథాయ విష్ణవే స్వాహా

25.     ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వం సం ఝ్రం ఝ్రం జుం రం హ్రీం శ్రీం మోం భగవతి విచిత్రవిద్యే మహామాయే అమృతేశ్వరి ఏహ్యేహి ప్రసన్నవదనే అమృతం ప్లావయ అనలం శీతలం కురుకురు సర్వవిషం నాశయ నాశయ జ్వరం హనహన పత్యున్మాదం మోచయ మోచయ అజ్యోష్టం శమయ శమయ సర్వజనం మోహయ మాం పాలయ మోం శ్రీం హ్రీం రం జుం ఝ్రం ఝ్రం సం వం స్వాహా।

26.     ఓం శ్రీం ఛ్రాం ఐం క్లీం గ్లౌం ఓం నమో భగవతీం ద్రాక్షి భూత భవిష్యద్వర్తమాన కాలవాదిని ప్రపంచకారిణి అముకంమే కార్యం కథయ గ్లౌం క్లీం ఐం ఛ్రాం శ్రీం స్వాహా।

27.  ఓం ఇంద్ర౦వో విశ్వతఃస్పరిహవామహే జనేభ్యః| అస్మాకమస్తు   కేవలః|

 ఓం అగ్నిదూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం| అస్య యజ్ఞస్య                సుకృతం|

          ఓం యమాయసోమగ్౦ సునుత యమాయ జుహుతాహవిః| యమగ్౦              వాయజ్ఞో గచ్ఛత్యగ్ని దూతో అరంకృతః||

ఓం మోషుణః పరా పరా నిరుతిర్దుర్హణావధీత్| పతీష్ణతృష్ణయా సహ|

ఓం ఇమంమే వరుణ శ్రుధీహవ మద్యాచ మృడయత్వామవశ్యురాచకే| తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమాన స్తదాశాస్తే యజమానోహవిర్భిః| అహేడమానో వరుణేహ బోధ్యుఋషగ్౦ సమాన ఆయుః ప్రమోషీః||

ఓం తవవాయు వృధస్పతే త్వష్టుర్జామాతరద్భుత| ఆవాంస్యా వృణీమహే||

ఓం భూర్భువస్సువః సోమోధేనుగ్౦ సోమో అర్వన్తమాశుగ్౦| సోమో వీరం కర్మణ్యం దధాతు| సాదాన్యం విదధ్యగ్౦ సభేయం పితుశ్శ్రవణం యోదదాశ దస్మై||

ఓం తమీశానం జగతస్తష్టుషస్పతిం| ధియం జిన్వమవసే హూమహేవయం| పూషాణో యధావేదసా మసద్భృథే రక్షితా పాయురదబ్దస్స్వస్తయే||

ఓం బ్రహ్మాదేవానాం పదవీఃకవీనాం ఋషిర్విప్రాణాం మహిషోమృగాణాం| శ్యేనో గృధ్రాణాగ్౦ స్వధితిర్వనానాగ్౦ సోమః పవిత్రమత్యేతిరేభన్||

ఓం నమో అస్తు సర్పేభ్యో యేకేచ పృథివీ మను| యే అంతరిక్షే దివితేభ్యః సర్పేభ్యో నమః||

ఓం తద్విష్ణోః పరమం పదగ్‌౦ సదాపశ్యంతి సూరయఃదివీవ చక్షురాతతమ్‌తద్విప్రాసోవిపన్యవో జాగృవాగ్‌౦ సమింధతే। విష్ణోర్యత్పరమం పదమ్‌॥

28.     ఓం ఆం హ్రీం క్రో౦ ఏహ్యేహి దత్తాత్రేయాయ స్వాహా।

29.   ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ।

30.   ఓం నమో నారాయణాయ।

31.  ఓం హసఖఫ్రే౦ హ్సౌం భగవత్యంబే హసఖఫ్రే౦ కుబ్జికే హ్స్రాం హ్స్రీం హ్స్రూం అఘోరే ఘోరే అఘోరముఖి ఛ్రాం ఛ్రీ౦ విచ్చే హ్సౌం హసఖఫ్రే౦ శ్రీం హ్రీం ఐం పశ్చిమామ్నాయ సమయ విద్యేశ్వరీ కుబ్జికాంబా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః। 

ఇంకాఉంది....

కామెంట్‌లు లేవు: