సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

30, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - తృతీయశ్వాస - 06

 

దుర్గా మాతృకలు

దుర్గా - కౌశికీ - ఉగ్రా - చండా - మాహేశ్వరి - శివా - విశ్వేశ్వరి - జగద్ధాత్రి - స్థిసంహారకారిణి - యోగనిద్ర - భగవతీదేవి - స్వాహా - స్వధా - సుధా - సృష్టి - ఆహుతి| ఇవి స్వర శక్తులు

27, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

 శ్రీచండీ ఆవరణ పూజ విధి

చండీ ఆవరణ పూజ విధి పాత్రా సాధన పూర్వకంగా విపులంగా వివరించబడిన గ్రంధం అస్మత్ శ్రీగురువుల అనుఙ్ఞతో సాధక లోకానికి అందించబడింది.
ప్రతులు

మోహన్ పబ్లికేషన్సు వారి దేవుళ్ళు.కామ్  లో లభించును23, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - తృతీయశ్వాస - 05

 

బగలామాతృకలు

బగళా - స్తంభిని - జంభిని - మోహినీ - వశ్యా - చలా - అచల - దుర్ధ్వర - కల్మశ - ధీరా - కల్పనా - కాకాకర్షిణి - భ్రామక - మందగమన - భోగినీ - యోగినీ| ఇవి స్వరమూర్తులు

17, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

మహామనుస్తవం - 8

 

8.    అద్భుతగగనశరీరామేకాక్షరనాదసంయతశమీరామ్|

       సకలాంతరనిర్ణిమిషామ్ నిస్తిమిరామంతరే పరాం వందే||

ఆకాశమే శరీరముగా, చెదరిని నాదమే శ్వాసగా కలిగి సకల జీవుల హృదయాలలో ఉండి ఎంతమాత్రము రెప్పవేయక రవ్వంత చీకటినైనా దరిచేయనీయక వారిని రక్షించుచూ ఉండే సర్వశ్రేష్ఠమైన పరదేవతకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను.

16, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - తృతీయశ్వాస - 04

 

కామాకర్షిణ్యాది మాతృకలు

కామాకర్షిణీ - బుద్ధ్యాకర్షిణీ - అహంకారాకర్షిణీ - శబ్దాకర్షిణీ - స్పర్శాకర్షిణీ - రూపాకర్షిణీ - రసాకర్షిణీ - గంధాకర్షిణీ - చిత్తాకర్షిణీ - ధైర్యాకర్షిణీ - స్మృత్యాకర్షిణీ - నామాకర్షిణీ - బీజాకర్షిణీ - ఆత్మాకర్షిణీ - అమృతాకర్షిణీ - శరీరాకర్షిణీ| ఇవి స్వరమాతృకలు

9, అక్టోబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - తృతీయశ్వాస - 03

 

కామ మాతృకలు

కామేశ - కామద - కాంత - కాంతిమాన - కామగ - కామాచారా - కామీ - కాముక - కామవర్ధన - వామ - రామ - రమణ - రతినాథ - రతిప్రియ - రాత్రినాథ - రమాకాంత - రమమాణ - నిశాచర - నందక - నందన - నందీ - నందయితా - పంచబాణ - రతిసఖా - పుష్పధన్వ - భ్రామణ - భ్రమణ - భ్రమమాణ - భ్రమ - భ్రాత - భ్రామక - భృంగ - భ్రాంతచారీ - భ్రమావహ - మోహన - మోహక - మోహ - మోహవర్ధన - మదన - మన్మధ - మాతంగ - భృంగనాయక - గాయక - గీతీ - నర్తక - ఖేలక - ఉన్మత్త - మత్తక - విలాసీ - లోభవర్ధన| ఇవి కామమూర్తులు

5, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - తృతీయశ్వాస - 02

 

శ్రీవిద్యా మాతృకా నిరూపణ

ఇప్పుడు మాతృకా మంత్రరూప జగద్ధాత్రి వర్ణన చేయబడుచున్నది. దీని వలన మంత్రము యొక్క న్యాస-పూజ-జపములు సౌకర్యవంతమవుతాయి. విశేషంగా కాలీమత సాధకుల గురించి అయిదు రకముల కళలను యాభైవర్ణములనుండి ఉద్దరించబడినవి.

1, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

సనాతన ధర్మం - 1

                శ్రీమాత్రేనమః

శ్రీమహాగణపతయే నమః

శ్రీగురుభ్యోనమః

ఓం శ్రీగురుస్సర్వకారణభూతాశక్తిః

ఓం సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్ధ సాధకే|

శరణ్యే త్ర్యంబకేదేవీ నారాయణీ నమోస్తుతే||


పరిచయం:

సనాతన ధర్మమనగా శాశ్వతమతము, పురాతన శాస్త్రము. ఇది వేదములనుండి పుట్టినది. ఈ ధర్మమును, మొదటి జాతిగా చెప్పబడు ఆర్యులకు తెలియపరచినట్లుగా ఒక అభిప్రాయము కలదు. అందువలననే ఈ సనాతన ధర్మమును ఆర్యమతముగా చెప్పుట కలదు. ఆర్య అను శబ్దమునకు ఘనమైన, ప్రసిద్ధమైన, దివ్యమైన, ఉత్తమమైన, సదాచారమైన అను మొదలగు అర్ధములు కలవు. వీరి గొప్పదైన జీవనశైలి మరి ఏ ఇతర మతములందు కనబడకపోవుట వలన ఈ మొదటి జాతికి ఆర్య అని పేరు వచ్చిఉండవచ్చును. ఆర్యులు మొదటిగా భూమికి ఉత్తర దిక్కున నివాసము ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ భూభాగమునే నేడు భారతదేశము అని పిలుచుచున్నారు. ఈ భూభాగము తూర్పు సముద్రము నుండి పశ్చిమ సముద్రమువరకు, హిమాలయములు మరియు వింధ్యాచలముల మధ్యభూభాగమున విస్తరించుకొని ఉండెను. ఆర్యులు నివసించెను కనుక ఈ భూభాగమును ఆర్యావర్తనము అని పిలిచెడి వారు.