సూక్తి

భోగములయందు విముక్తి, ఆత్మ విచారమందు ఆసక్తి అనునవి ఈశ్వరానుగ్రహమునకు సూచకములు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

18, మే 2023, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత 64

 పవిత్రారోపణవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – పవిత్రారోపణ అనగా అనుష్ఠాన విధి. పవిత్రారోపణమును చేసినచో అన్ని కార్యములు ఫలించును (సత్యమవును) లేనిచో నిష్ఫలమవుతాయి. అన్యవిధులు చేసిన తర్వాత ఏ సాధకుడు ఈ కర్మను ఒక సంవత్సర కాలంలో చెయ్యడో అతడి పూర్వకర్మల ఫలమును దుష్ట గణములు బలవంతంగా అపహరించును. ఈ పవిత్రారోపణ కర్మకు ఆషాఢ మాసము ఉత్తమము. శ్రావణం మధ్యమం, భాద్రపదం హీనము. శుక్ల పక్షము ప్రశస్తము. కృష్ణ పక్షము లాభరహితము అవుతుంది. చతుర్దశీ, అష్టమి, పూర్ణిమ తిథులలో ఈ కర్మ చెయ్యాలి. రేశ్మీ సూత్రము (దారము) విశిష్టము. నూలు దారమును కూడా ఉపయోగించవచ్చును. ఈ సూత్రముకు తొమ్మిది రెట్లు గంగాజలముతో పశ్చిమాస్య మంత్రములతో సూత్రమును శుద్ధి చేసి ఆరబెట్టాలి. మంత్రోచ్చారణ చేస్తూ సుందరమైన పవిత్రమును తయారు చెయ్యాలి. 108అంగుళముల పవిత్రము శ్రేష్ఠము. 54అంగుళముల పవిత్రము మధ్యమము. 27అంగుళముల పవిత్రము కనిష్ఠము.

12, మే 2023, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత 63

 

దీక్షాదూతీయజనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – ఇప్పుడు మూడులోకములలోనూ దుర్లభమైన దీక్షా విధానము తెలుపుచున్నాను. సావధానముగా వినుము.

9, మే 2023, మంగళవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత 62

 

విద్యాప్రయోగబీజసాధనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – ఇప్పుడు చక్రరాజము యొక్క సాధన చెప్పబడుచున్నది. సిద్ధవిద్య వినియోగక్రమము ఈ విధంగా ఉండును.

5, మే 2023, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత 61

జపహోమవివరణం

పార్వతి మహాదేవుడిని అడుగుచున్నాది – హే దేవ! మీరు హోమాదులను సంకేతమాత్రంగా సూచించారు. కానీ విస్తారంగా చెప్పలేదు. సాధకుల హితముకొరకు మరియు వారి సిద్ధి కొరకు హోమాదులను విస్తారంగా చెప్పవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను.

28, ఏప్రిల్ 2023, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత 60

 

బలియజనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – ఆరు రుచుల యుక్త, కామధేను పాలు మొదలగు వాటితో పవిత్రించిన నైవేద్యమును పరశక్తికి అర్పించిన తర్వాత కర్పూర సహిత తాంబూలమును సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత నిత్య హోమము చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత యథాశక్తి జపము, స్తుతి చెయ్యాలి. సౌభాగ్య దేవతకు నమస్కరించి బంగారము-వెండి-కాంస్య పాత్రల్లో అష్టదళ పద్మము వెయ్యాలి. దానిమీద గంధముతో బాటు చారు లేదా ముద్రను ఉంచాలి. నేతితో చేసిన తొమ్మిది దీపములను రత్నమంత్రముతో గానీ మూల మంత్రముతో గానీ ఒకొక్క దీపమును మస్తకము మీద ఉంచి అష్టదళ పద్మము పైన ఉంచాలి. మోకాళ్లమీద నిలబడి రెండు చేతులతోనూ ఆ పాత్రను పట్టుకొని “సమస్త చక్రచక్రేశీయుతే దేవీ నవాత్మకే|  ఆరార్తికమిదం దివ్యం గృహాణ మమ సిద్ధయే|” అను మంత్రమును ఉచ్చరిస్తూ దేవి చుట్టూ ఆ దీపములను తిప్పాలి. చివర సమస్త విఘ్నముల శాంతి కొరకు ధ్యానము చెయ్యాలి. ఆ పాత్రను ఎడమవైపున ఉంచాలి.

20, ఏప్రిల్ 2023, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత 59

 

శ్రీవిద్యాయజనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – అగ్ని, ఈశాన, నైరుతి, వాయవ్య, దిశలకు మధ్యన అంగదేవతలను పూజించాలి. సాధకుడు తన గురుక్రమానుసారంగా పూజ చెయ్యాలి. భూపురము, షోడశారము, అష్టదళము – ఈ క్రమము సృష్టిచక్రము. శ్రీ, పరిజ్యోతి, ఆద్యా క్రమంలో పూజచెయ్యాలి. చతుర్దశారము, బహిర్దశారము, అంతర్దశారము – ఈ క్రమము స్థితిచక్రము. అష్టకోణము, త్రికోణము, బిందువు – ఈ క్రమము సంహార క్రమము. దీని యందు తృతీయ సకలను పూజించాలి. అనాఖ్యను సకల అని కూడా అంటారు. సాధకుడు తురీయ సకల విద్యల క్రమంలో కూడా పూజ చెయ్యాలి. ఈ ప్రకారంగా సాధకుడు సంపూర్ణ విద్యాసమూహములతో పూజ చెయ్యాలి. సాధకుడు శ్రీకోశసింహాసనస్థ, కల్పలతాత్మక, రత్నాత్మక, చతురాయతనాత్మక, చతురన్వయగంభీర – వీరందరినీ కూడా పూజించాలి. యాభై వర్ణముల శరీర త్రైలోక్యచక్రమున ప్రకట యోగినులు అనబడు దశసిద్ధులను పూజించాలి. ఈ సిద్ధులు అప్పుడే కాల్చబడిన బంగారు వర్ణములో ఉంది పాశ, అంకుశములను ధరించి ఉంటారు. చేతుల్లో కమలములు ధరించి పెద్ద పెద్ద భండారములలో బంగారములను, నిధులను తమ భక్తులకు ఇస్తారు.