సూక్తి

భోగములయందు విముక్తి, ఆత్మ విచారమందు ఆసక్తి అనునవి ఈశ్వరానుగ్రహమునకు సూచకములు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

22, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 4

  

పశ్చిమామ్నాయః

లోపాముద్రా మహాదేశీహ్యంబా చ భువనేశ్వరీ।

అన్నపూర్ణా కామకళా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ

సుదర్శనం వైనతేయం కార్తవీర్యం నృసింహకం।

నామత్రయం రామమంత్రం గోపాలం సౌరమేవచ॥

ధన్వంతరించేంద్రజాలమింద్రాదిసురమంత్రకం।

దత్తాత్రేయం ద్వాదశాష్టౌ వైష్ణవాగమచోదితాః॥

అఘోరముఖ సంభూతా మదంశాః కోటి సంఖ్యకాః।

ఏతా జాలంధరపీఠస్థాః పశ్చిమామ్నాయ దేవతాః॥

దూతీనాంచ చతుషష్టిః సిద్ధానాం త్రిసహస్రకం

ఆమ్నాయం పశ్చిమం వందే సర్వదా సర్వకామదం

భావయేన్మణిపూరే తు పశ్చిమామ్నాయజాన్మనూన్

13, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 3

 

దక్షిణామ్నాయః

సౌభాగ్యవిద్యా బగళా వారాహి వటుకస్తథా

శ్రీతిరస్కరిణీ ప్రోక్తా మహామాయా ప్రకీర్తితా॥

అఘోరం శరభం ఖడ్గ రావణం వీరభద్రం।

రౌద్రం శాస్తా పాశుపతాద్యస్తశస్త్రాదిభైరవం॥

దక్షిణామూర్తి మంత్రాద్యాః శైవాగమసముద్భవా।

వామదేవముఖోద్భూతాః కోటి మంత్రా వరాననే॥

పూర్ణపీఠస్థితా దేవి దక్షిణామ్నాయ దేవతాః।

ద్విసహస్రం తు దేవ్యస్తాం పరివారసమన్వితాః॥

భైరవాదిపదద్వంద్వం భజే దక్షిణముత్తమం।

స్వాధిష్టానే స్మరేద్దేవీ దక్షిణామ్నాయముత్తమం॥

2, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 2

 

పూర్వామ్నాయః

శ్రీనాథాది గురుత్రయం గణపతిం పీఠత్రయం భైరవం సిద్ధౌఘం వటుకత్రయం పదయుగం దూతీక్రమం మండలంవీరాన్ద్వ్యష్ట చతుష్కషష్టినవకం వీరావళీ పంచకంశ్రీమన్మాలిని మంత్రరాజసహితం వందే గురోర్మండలం

28, జనవరి 2024, ఆదివారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 1

 

శ్రీమాత్రే నమః

ఓం శ్రీ గురుస్సర్వకారణ భూతా శక్తిః

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః

ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం సచ్చితానంద విగ్రహందాతారం సర్వకామానాం  కామేశ్వరీముపాస్మహే॥

9, డిసెంబర్ 2023, శనివారం

భస్మధారణ విధి

 

భస్మధారణ విధి

(అగ్నిహోత్రము లేదా వివాహాగ్ని నుండి ఉత్నన్నమైన భస్మము లేదా ఆవు పిడకలను కాల్చగా వచ్చిన భస్మమును తీసుకొని శుభ్రమైన వస్త్రముతో జల్లెడపట్టించి కర్పూరాది సువాసితములు కలిపి ఆ భస్మముతో త్రిపుండ్రములను ధరించాలి. ఆ విధి ఈ క్రింది విధముగా ఉండును.)

14, నవంబర్ 2023, మంగళవారం

శ్రీమహాగణపతి చతురావృత్తి తర్పణ విధి

 

శ్రీ మాత్రే నమ:

శ్రీ మహాగణపతయే నమ:

శ్రీ గురుస్సర్వకారణ భూతాశక్తి:

సాధకుడు బ్రహ్మ ముహూర్తముననే నిద్రలేచి శ్రీగురుపాదుకలను స్మరించి ఇష్టదేవతను తన హృదమమునందు భావించి, స్మరించాలి. నిత్యకాలకృత్యములను పూర్తిచేసుకొని ధౌతవస్త్రములను ధరించి, సంధ్యావందనాది నిత్యకర్మలను ఆచరించాలి.