సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

29, మార్చి 2024, శుక్రవారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 7

 

అనుత్తరామ్నాయః

అనుత్తరాం సమయంబాం రాజరాజేశ్వరీం తథా

కాలసంకర్షిణీ మంబాం గుర్వౌఘాంశ్చ వదేత్తతః॥

ఆదౌతు కామరాజౌఘాన్ముద్రౌఘాంశ్చతతోవదేత్।

తతః కామకళౌఘాంశ్చ తురీయౌఘాం స్తతః పరం॥

ఊర్ధ్వాఘాంశ్చ పరౌఘాంశ్చ గురూంశ్చానుత్తరాన్ వదేత్।

ప్రకాశాభ్యో విమర్శాఖ్యం ప్రకాశక విమర్శకః॥

నిర్వాణచరణశ్చేతి చతుశ్చరణ సంజ్నకాః

శ్రీకామరాజ చరణం ముద్రాచరణమేవ చ॥

చరణం కామకళాయాస్తురీయాచరణం తతః

శ్రీపరాచరణం పశ్చాత్సర్వ తంత్రేషు గోపితం॥

ఊర్ధ్వశ్రీనామకం వదేచ్ఛాంభవం చరణం తతః।

అనుత్తరాంఘ్రియుగళం సాధకస్సంవదేత్ క్రమాత్॥

ఏతాః పరంపరా నత్వా శ్రీపాదుకాం స్మరేత్ తతః।

కామరాజాఖ్య విద్యాయా గురవస్తు సమృద్ధిదాః॥

దివ్యౌఘేతు పరాన్విద్ధి సప్తసంఖ్యాన్ వరాననే।

పరప్రకాశో దేవేశి తతః పరశివో మతః॥

పరాశక్తి స్తథా దేవి కాళేశ్వర ఇతి ప్రియే।

శుక్లా దేవీ కులేశానః కామేశ్వర్యంబికా క్రమాత్॥

భోగక్లిన్నస్తు సమయో వేదాఖ్యన్సహజస్తథా।

పరాపరాఖ్యసిద్దౌఘే మానవౌఘే శృణుప్రియే॥

గగనో విశ్వవిమలౌ మదనో భువన స్తథా

లీలాస్వాత్మాప్రియా పశ్చాన్నాగ సంఖ్యాస్తు మానవాః।

మానవౌఘాంతికే పశ్చాత్స్వగురు త్రిత్రయం స్మరేత్॥

పంచాంబా నవనాథాశ్చ దివ్యసిద్ధౌఘనామకౌ।

ఆదినాథ మనాథం చ అనామయ మనస్తకం॥

చిదాభాసశ్చ విజ్నేయాః పంచాంబాః పరికీర్తితాః

ఉన్మనా సమనాచైవ వ్యాపికాశక్తి రేవచ॥

ధ్వనిశ్చ ధ్వనిమాత్రాచ అనాహత మధే౦దుకం

బింద్వాకాశశ్చ విజ్నేయా నవనథాః ప్రకీర్తితాః॥

ఆత్మాచ పరమాత్మాచ శాంభవానంద ఏవచ

చిన్ముద్రానందనాథాశ్చ వాగ్భవానంద ఏవచ॥

నీలకంఠ సంభమశ్చ చిదానంద స్తతః పరం।

ప్రసన్నానందనాథాశ్చ శ్రీవిద్యానంద ఏవచ॥

స్వప్రకాశః ప్రకాశశ్చ మానవౌఘః ప్రకీర్తితః।

ఆధారవిద్యాషట్కం చ పునరంఘ్రిద్వయం క్రమాత్।

పశ్చాదనుత్తరాం వందే పరబ్రహ్మ స్వరూపిణీం।

అనుత్తరాయమనూన్ మండలాంతాన్ యథాక్రమం॥

సప్తకోటి మహామంత్రాన్ ద్వాదశాంతే సదా స్మరేత్॥

1.   ఓం భూర్భువస్వః తత్స వితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి
ధియోయోనఃప్రచోదయాత్  పరోరజసి సావదో౦।

2.   కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం॥

3.   హసకలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం॥

4.   కహఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం॥

5.   సహకఏఈలహ్రీం, సహకహలహ్రీం, సహకహల హ్రీం॥

6.   కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సహసకలహ్రీం॥

7.   హసకఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సహసకలహ్రీం।

8.   సఏఈలహ్రీం, సహహలహ్రీం, సహలహ్రీం॥

9.   హసకలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకహలహ్రీం॥

10.                    హసకలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం, హసకల హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం॥

11.                    హసకలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం, సఏఈలహ్రీం సహహలహ్రీం, సకలహ్రీం॥

12.                    కఏఈలహరీ, హసకహలహరీ, సకలహరీ।

13.                    శ్రీవిద్యాషోడశాక్షరీ॥

14.                    కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం శ్రీం॥

15.                    శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓ౦ హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః సౌః ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం॥

16.                    హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓ౦ హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం సౌః ఐం శ్రీం హ్రీం క్లీం

17.                    క్లీం హ్రీం శ్రీం ఐం సౌః ఓ౦ హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం సౌః ఐం శ్రీం హ్రీం క్లీం

18.                    ఐం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓ౦ హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం సౌః శ్రీం క్లీం హ్రీం ఐం

19.                    సౌః హ్రీం క్లీం ఐం శ్రీం ఓ౦ హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం హ్రీం సౌః

20.                    ఓ౦ హ్రీం క్లీం ఐం సౌః శ్రీం హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం సౌః, ఐం క్లీం హ్రీం ఓ౦

21.                    శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓ౦ హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం సకలహ్రీం హసకహలహ్రీం కఏఈలహ్రీం శ్రీం హ్రీం ఓ౦ సౌః ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం॥

22.                    శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ఓ౦ హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం, హసకహలహ్రీం, సకలహ్రీం సకలహ్రీం హసకహలహ్రీం సకలహ్రీం సౌః ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం శ్రీం హ్రీం ఓ౦ ॥

స్వప్రకాశశివమూర్తి రేకికా తద్విమర్శ తనురేకికా తయోః సామరస్యవపు రిష్యతే పరా పాదుకా పరశివాత్మనో గురోః॥

సంచింతయామి చరణౌ కులరంధ్ర పీఠే శంభోరశేష జనన స్థితి నాశహేతూన్

షష్ట్యుత్తరత్రిశత దివ్య మరీచికానాం అంతే పదోపరి షడన్వయరక్తశుక్లౌ॥

23.                    శ్రీమహాపాదుకా॥

తారాది పంచ మనుభిః పరిచీయమానం మానైరగమ్య మనిశం శ్రుతిమౌళిమృగ్యం॥

సిచ్చిత్సమస్తగ మనశ్వర  మచ్యుతం తత్ తేజః పరం భజత సాద్రసుఖాంబురాశిం॥

24.                    ఓం హ్రీం హంసస్సోహం స్వాహా అముకానందనాథాత్మ (శ్రీగురు దీక్షానామం) పాదుకాం పూజయామి స్వాహా॥

25.                    ఐంహ్రీంశ్రీం హ్సౌంః అంఆంసౌః హ్సౌంః ఆః అం సౌః అ ఆ హం అనుత్తరామ్నాయ సమయ విద్వేశ్వరీ పరాంబా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః॥

జపసమర్పణ

గుహ్యాతిగుహ్య గోప్త్రీత్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపం। సిద్ధిర్భవతుమేదేవీ తత్ప్రసాదాన్ మహేశ్వరీ॥

ఉత్తరన్యాసం

అస్యశ్రీ షడామ్నాయ మంత్రరాజ మాలా మహామంత్రస్య। దక్షిణామూర్తి ఋషిః। గాయత్రీపంక్తిస్త్రిష్టుబనుష్టుబాదీని ఛందాంసి॥

తత్తదామ్నాయ సమష్టి స్వరూపిణీ శ్రీమహాత్రిపురసుందరి దేవతా। ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం। షడామ్నాయ పారాయణే జపాంతే వినియోగః।

ఐం  -  అంగుష్టాభ్యాం నమః                     -    హృదయాయ నమః

క్లీం  -   తర్జనీభ్యాం నమః                 -    శిరసే స్వాహ

సౌః  -  మధ్యమాభ్యాం నమః          -    శిఖాయై వౌషట్

ఐం  -  అనామికాభ్యాం నమః         -    కవచాయహుం

క్లీం   -  కనిష్ఠికాభ్యాం నమః            -    నేత్రత్రయాయ వౌషట్

సౌః  -  కరతలకర పృష్ఠాభ్యాం నమః       -    అస్త్రాయఫట్

భూర్భువస్సువరో మితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం

అగ్రబిందు పరికల్పితాననాం మధ్యబిందు యుగళస్తనద్వయీం। నాదబిందురశనాగుణాస్పదాం నౌమితే పరశివే పరాం కళాం॥

షడామ్నాయమయీం దేవీం షడామ్నాయాధిదైవతాం। మంత్రరశ్మి ప్రభాదీప్తాం వందే త్రిపురసుందరీం॥

స్ఫురతి యత్తవ రూప మనుత్తరం స్ఫురతి యచ్చ జగన్మయమంబికే। ఉభయమేత దనుస్మరతాం సతాం అభయదే వరదే పరదేవతే॥

యత్ర తేజసి తేజాంసి తమాంసి చ తమస్యలం। తేజాంసి చ తమస్యే తద్వంతే జ్యోతిరనుత్తరం॥

దేశికవాగుపదేశవినశ్యద్దేహమరున్మతి శూన్యవికల్పః। అద్వయబోధ విమర్శమయస్సన్ అద్య శివోస్మి శివోస్మి శివోస్మి॥

ఓం సర్వోపప్లవరహిత ప్రజ్నానఘన ప్రత్యగర్ధో బ్రహ్మైవాహమస్మి। సోహమస్మి। బ్రహ్మాహమస్మి।

ఇతి శివం

కామెంట్‌లు లేవు: