సూక్తి

భోగములయందు విముక్తి, ఆత్మ విచారమందు ఆసక్తి అనునవి ఈశ్వరానుగ్రహమునకు సూచకములు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 12

 

101.                సర్వజ్ఞ గాయత్రి సర్వజ్ఞాయై విద్మహే మహామాయాయై ధీమహి తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్|

102.                సర్వశక్తి గాయత్రి సర్వశక్త్యైచ విద్మహే మహాశక్త్యై ధీమహి తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్|