సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

31, జనవరి 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 24

 

భయవిధ్వంసినీభైరవీవిధివివరణం

మంత్రము: సహకర భయవిధ్వంసినీ భైరవీ|

ధ్యానం:

అఘోరభైరవీ దేవీ శ్యామా ముండస్రజాకులా|

దక్షిణోత్తరయా ప్రౌఢా పంచముండాధివాసినీ||

పుస్తకం చాక్షమాలాంచ పాశాశ్చైవాంకుశంతథా|

ఖట్వాంగమ్ డమరుమ్ చైవ కపాలం శూలమేవచ||

ఈమె పూజాదులు షట్కూట భైరవీ క్రమంలో చెయ్యాలి.

ఈవిద్య భోగ మోక్షదాయిని.

ఇది శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహితకు విశాఖ వాస్తవ్యులు, కౌండిన్యస గోత్రికులు, శ్రీఅయలసోమయాజుల పాలబాబు (సుబ్బారావు) గారు మరియు శ్రీమతి సాయిలీల దంపతుల ద్వితీయపుత్రుడు మరియు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధస్వామి) గారి శిష్యుడు భువనానందనాథ అను దీక్షానామము కలిగిన అయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వరరవి తెలుగులోకి స్వేచ్ఛానువాదము చేసిన భయవిధ్వంసినీభైరవీవిధి వివరణం అను ఇరవైనాల్గవ భాగము సమాప్తము.

28, జనవరి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 12

 61. ఊర్థ్వసింహాసన దేవతా

     అ) పంచ సుందరీ: మూడులోకములలో దుర్లభమైన ఈ విద్యలను నేను ఇప్పటికీ ఈశాన్య ముఖంతో జపము చేస్తానని శివుడు స్వయంగా పార్వతితో చెప్పెను.

17, జనవరి 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 23

 

నిత్యాభైరవీవిధివివరణం

షట్కూట భైరవీ వర్ణములను సంహారక్రమంలో లిఖించాలి. ఈ విధంగా సంయోజించడం వలన అది భయహారిణీ నిత్యాభైరవీ విద్య అవుతుంది.

7, జనవరి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 11

 60. ఉత్తర సింహాసన దేవతా

     అ) భువనేశీ భైరవి

హ్స్రైం హసకలహ్రీం హ్స్రౌం| కుమారీ విద్యలాగే ఈ విద్యా ఋష్యాదులు చెయ్యాలి. హ్స్రాం – హ్స్రీం – హ్స్రూం – హ్స్రైం – హ్స్రౌం – హ్స్రః| ఈ బీజములతో షడంగ న్యాసం చెయ్యాలి.