సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

7, జనవరి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 11

 60. ఉత్తర సింహాసన దేవతా

     అ) భువనేశీ భైరవి

హ్స్రైం హసకలహ్రీం హ్స్రౌం| కుమారీ విద్యలాగే ఈ విద్యా ఋష్యాదులు చెయ్యాలి. హ్స్రాం – హ్స్రీం – హ్స్రూం – హ్స్రైం – హ్స్రౌం – హ్స్రః| ఈ బీజములతో షడంగ న్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

జపాకుసుమ సంకాశాం దాడిమీ కుసుమప్రభాం|

చంద్రలేఖాజటాజూటామ్ త్రినేత్రాం రక్తవాససమ్||

నానాలంకారసుభగామ్ పీనోన్నతఘనస్తనీమ్|

ప్రేతాసన సమాసీనామ్ ముండమాలా విభూషితాం||

పాశాంకుశవరాభీతీర్ధార యన్తీమ్ శివాంశ్రయే||

     ఆ) కమలేశ్వరీ భైరవి

సహ్రైం సహకలహ్రీం సహౌం| ఋష్యాదులన్నీ భువనేశ్వరీ భైరవికి సమానం.

     ఇ) సిద్ధకౌలేశ భైరవి

హ్స్రౌం హ్స్రీం హ్స్రౌం| ఋష్యాదులన్నీ కుమారీ విద్యకు సమానం.

ధ్యానం:

ఆతామ్రార్కసహస్రాభాం త్రినేత్రాం చంద్రసన్ముఖీం|

చంద్రఖండ స్ఫురద్రత్నముకుటాం క్షామమధ్యమాం||

నితంబినీమ్ స్ఫురద్రత్నవసనామ్ రక్తభూషణామ్|

ఉన్మత్తయవనప్రౌఢాం పీనోన్నతఘనస్తనీం||

అసృక్పంకాఢ్య ముండస్రంగమండితాంగీమ్ సుభూషణామ్|

పుస్తకంచాభయం వామేదక్షిణేచ అక్షమాలికామ్||

     ఈ) డామర భైరవి

హ్స్రౌం హ్క్లీం హ్సౌః| ఋష్యాదులు ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగానే.

ధ్యానం:

బన్ధూక కుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీం|

స్ఫురశ్చంద్రకళారత్న ముకుటాం ముండమాలినీం||

త్రినేత్రాం రక్తవసనామ్ పీనోన్నతఘనస్తనీమ్|

పుస్తకంచఅక్షమాలాంచ వరదఞ్చఅభయం క్రమాత్|

దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితామ్||

     ఉ) కామినీ భైరవి

హ్స్రైం హ్స్క్లీం హ్సౌః| ఋష్యాదులు ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగానే.

ధ్యానం:

ఆతామ్రార్కాయూతాభాసాం రత్నభూషణభూషితాం|

పాశాంకుశాభయవరాన్ ధారయంతీం శవాసనామ్|

ముండమాలావలీరమ్యాం చింతయేద్భైరవీ పరాం||

ఇంకాఉంది...

కామెంట్‌లు లేవు: