సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

23, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 22

 

షట్కూటభైరవీవిధివివరణం

మంత్రము:

డం రం లం కం సం హం డః రః లః కః సః హః ఐం ఈం ఔం|

ఈ త్రిపురేశ్వరీ ధ్యానము, ఋష్యాదులు భైరవీకి సమానము. ఇప్పుడు ఈ దేవి పూజా విధానము వినుము.

త్రికోణములో రతి, ప్రీతి, కామలను పూజించాలి. షట్కోణములలో డాకినీ, శాకినీ, రాకినీ, లాకినీ, కాకినీ, హాకీనీలను పూజించాలి. అష్టపత్రములలో అనంగమదనాతురాదులను పూజించాలి. భైరవులతో సహితంగా మాతృకలను, పీఠాది భైరవులు మరియు ఇంద్రాదులను దక్షిణామ్నాయ క్రమంలో పూజించాలి.  

ఇది శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహితకు విశాఖ వాస్తవ్యులు, కౌండిన్యస గోత్రికులు, శ్రీఅయలసోమయాజుల పాలబాబు (సుబ్బారావు) గారు మరియు శ్రీమతి సాయిలీల దంపతుల ద్వితీయపుత్రుడు మరియు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధస్వామి) గారి శిష్యుడు భువనానందనాథ అను దీక్షానామము కలిగిన అయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వరరవి తెలుగులోకి స్వేచ్ఛానువాదము చేసిన షట్కూటభైరవీవిధి వివరణం అను ఇరవైరెండవ భాగము సమాప్తము.

కామెంట్‌లు లేవు: