సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

16, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 10

 59. పశ్చిమసింహాసన దేవత

     అ) షట్కూటభైరవి

హసకలరడైం, హసకలరడీం, హసకలరడౌః|

ఋష్యాది న్యాసములు ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగా చెయ్యాలి. మంత్రమును రెండు ఆవృతములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

బాలసూర్య ప్రభాం దేవీం జపాకుసుమ సన్నిభాం|

ముండమాలావలీ రమ్యాం బాలసూర్య సమాంశుకామ్||

సువర్ణకళశాకార పీనోన్నతపయోధరామ్|

పాశాంకుశౌ పుస్తకంచ తథాచ జపమాలికాం||

దధతీం భైరవీం ధ్యాయేత్ ప్రేతసింహాసనస్థితామ్|

     ఆ) నిత్యాభైరవి

హరలకసహైం డరలకసహీం డరలకసహౌః|

ఋష్యాది న్యాసములు ఇంతకు ముందు చెప్పిన విధంగా చెయ్యాలి. మంత్రమును రెండు ఆవృతములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

పంచముండసమాసీనాం ముండమాలావిభూషితామ్|

ఆతామ్రార్కాయుతాభాసామ్ రత్నభూషణ భూషితాం||

పాశాంకుశాభయవరాన్ దధతీం భావయేచ్చివామ్||

     ఇ) మృతసంజీవనీ భైరవి

హ్రీం హంసః సంజీవనీజూంజీవంప్రాణగ్రంథింకురుకురుస్వాహా|

ఋషి - శుక్రుడు| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - మృతసంజీవనీ| హ్రీం - బీజం| స్వాహా - శక్తిః| హంసః - కీలకం| మృతసంజీవనము గురించి వినియోగము చెయ్యాలి.

ఈ మంత్రము యొక్క 3-4-1-1-6-4 వర్ణములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

రెండవవిద్య:

దక్షిణామూర్తి సంహిత ప్రకారము:

హ్రీంహంసఃసంజీవనిజూంహంసఃకురుకురుకురుసౌఃసౌఃస్వాహా|

ఋషి - శుక్రుడు| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - మృతసంజీవనీ| హ్రీం - బీజం| స్వాహా - శక్తిః| హంసః - కీలకం| మృతసంజీవనము గురించి వినియోగము చెయ్యాలి.

ఈ మంత్రము యొక్క 4-3-5-5-4-3 వర్ణములతో షడంగ న్యాసము చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

కర్పూరాభాం హీరముక్తాభూషణైర్భూషితాంబరాం|

జ్ఞానముద్రామక్షమాలాం దధతీం చింతయేత్ పరాం||

     ఈ) మృత్యుంజయపరా

వదవదవాగ్వాదిని హ్సైం క్లిన్నేక్లేదిని మహాక్షోభం కురుకురు హ్స్రీంఓంమోక్షంకురుకురుహ్సౌః|

ఋషి - శివ| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - భైరవి| బీజం - హ్సైం| శక్తిః - హ్స్రౌః| హ్స్రౌం - కీలకం|

ఈ మంత్రము మృత్యువినాశనమునకు వినియోగించబడును. 9-14-8 వర్ణములను రెండు ఆవృత్తములుగా షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

ధ్యానం:

ధ్యాత్వా చావాహయేద్దేవీం కదంబవనమధ్యగామ్|

పుస్తకంవామహస్తేన దక్షిణేనాక్షమాలికామ్|

బిభ్రతీం కుందధవళాం కుమారీం చింతయేత్ పరాం||

     ఉ) వజ్రప్రస్తారిణీ

హ్రీంక్లిన్నే ఐంక్రోం నిత్యమదద్రవే హ్రీం|

ఋషి - బ్రహ్మ| ఛందస్సు - విరాట్| దేవత - వజ్రేశీ| క్రోం - బీజం| ఐం - శక్తిః| హ్రీం - కీలకం|

క్లిన్నే - హృది| ఐం - శిరశి| క్రోం - శిఖాయాం| నిత్య - కవచే| మద - నేత్రత్రయే| ద్రవే - అస్త్రాయ| - ఇది షడంగన్యాసము

ధ్యానం:

ధ్యాత్వా చావహయేద్దేవీమ్ కదంబవనమధ్యగామ్|

రక్తాం చంద్రకళాంచారుముకుటాం వరభూషణాం|

మహాతారుణ్యగర్వాఢ్యలోచనత్రయశోభితాం|

శోణితాబ్ధితరత్పోతమహాయంత్రోపరిస్థితామ్|

దాడిమంసాయకాంశ్చైవపాశంసృణితథా|

చాపంకపాలందధతీం శోణమాల్యానులేపనామ్||

ఇంకాఉంది...

కామెంట్‌లు లేవు: