సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

29, జనవరి 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 07

 

యాగపూజారంభం

మండలం మధ్యన - ఓం బ్రహ్మణే నమః| గృహేశాయ నమః|

నైరుతిదిక్కున - వాస్తుపురుషాయ నమః| అని పూజించాలి

ఓం రక్షరక్ష హుంఫట్ స్వాహా| ఇతి భూమి మభ్యుక్ష (భూమి మీద నీళ్ళు జల్లాలి)

ఓం పవిత్రవజ్రభూమే రక్షరక్షహుం ఫట్ స్వాహా| - ఇతి భూమిం అభిమన్త్ర్య

ఆఃసురేఖే వజ్రరేఖేహుంఫట్ స్వాహా| - ఇతి భూమౌ విలిఖ్య (ఈ మంత్రమును భూమి మీద లిఖించాలి)

28, జనవరి 2021, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 1

 

ఓం శ్రీగురుస్సర్వకారణభూతాశక్తిః

శ్రీ లలితామహాత్రిపురసుందర్యై నమః

శ్రీ మహాగణపతయే నమః

[విజ్ఞప్తి: ఇందు ప్రకటించబడుచున్న మంత్రములు, ఆయా సాధనలూ సద్గురువు ద్వారా నేర్చుకొని ఆ తర్వాత మాత్రమే సాధన చేయవలెనని పాఠకులందరికీ వినయపూర్వక విజ్ఞప్తి. "విషయము ఇది" అని తెలుపుటకు మాత్రమే ఈ గ్రంథమును ఇచట ప్రచురించడం జరుగుతున్నది. గమనించ ప్రార్థన.]

25, జనవరి 2021, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - పరిచయం

 

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత

      క్తిఉపాసనను తెలుపుటకు చాలా తంత్ర గ్రంథములు కలవు. వాటిలో శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత ఒకటి. భగవంతుడు శివుని మరొక రూపమైన దక్షిణామూర్తి మరియు పార్వతి సంవాదములో ఈ తంత్రము సాగుతుంది. తాంత్రిక వాఙ్మయము అత్యంత విశాలము. దక్షిణామూర్తి సంహిత ఆ విశాల వాఙ్మయమునకు ఒక చిన్న కొమ్మ. అరవైఅయిదు భాగములున్న ఈ తంత్రమునందు  శివపార్వతులు విభన్నమైన, నిగూఢమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తులను, వారి స్వరూపములను, వారి ఉపాసనా పద్ధతులను చర్చించారు. ఏకాక్షర లక్ష్మి, మహాలక్ష్మి, త్రిశక్తి, సామ్రాజ్యప్రదావిద్యా, అష్టాక్షరపరంజ్యోతివిద్యా, మాతృకా, త్రిపురేశ్వరి, పంచకోశ, లలితా, భైరవి, కల్పలతా, మహావిద్యా, నిత్యాదుల మంత్రములు వారి ఋషి, ఛందస్సు, దేవత, బీజము, శక్తి, కీలకము వినియోగములతో బాటుగా న్యాసవిధి, యంత్ర రచన, ధ్యాన, జప, హోమద్రవ్యములు, హోమవిధి మొదలగునవి శాస్త్రోక్తముగా విశదీకరించబడినవి.

18, జనవరి 2021, సోమవారం

మహామనుస్తవం - 13, 14

 

13.   ఈశ్వరి మాయికమఖిలం ప్రావరణం చక్షుశోపహర మాతః|

       యేనామాయికమఖిలం ప్రేక్షేయతవేతి యాచతే విద్వాన్||

15, జనవరి 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 06

 ద్వారదేవతా ధ్యానం

పశ్చిమద్వారస్థ దేవతా ధ్యానం:

1. పద్మద్వయవరాభీతిభాస్వత్పాణిచతుష్టయం|

పద్మవర్ణాం భజేత్పద్మాం పద్మాక్షీం పద్మవాసినీం||

8, జనవరి 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 05

 మండపధ్యానం

అమృతాబ్దౌమణిద్వీపేచింతయేన్నందనవనం| చంపకాశోకపున్నాగపాటలైరుపశోభితం||

లవంగమూలతీబిళ్వదేవదారునమేరుభిఃమందారపారిజాతాద్యౌఃకల్పవృక్షైఃసుపిష్పితైః||

 చందనైఃకర్ణికారైశ్చమాతులుఙ్గైశ్చవంజులైఃదాడిమీలకుచ్చాఙ్కోలైఃపూగైఃకురుబకైరపి|| 

1, జనవరి 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 04

యాగమండప నిర్మాణ విధానము

జ్ఞానార్ణవమునందు ఈ విధంగా చెప్పబడినది -

బాగుగా అలంకరించుకొని కర్పూర, కేసర (కుంకుమ పువ్వు), కుంకుమ శరీరమునకు లేపనము చేసి నవరత్నములను, ఎర్రని వస్త్రములను ధరించి తాంబూలపూరిత ముఖముతో (= నోటితో), ప్రసన్నవదనముతో సాధకుడు యాగమందిర ప్రవేశము చెయ్యాలి. యాగమండపమును గోమయముచేత లేపనము చేసి లాక్షారసమును (పారాణి) చిత్రించి, ధూపములు వెలిగించి అనేక పుష్పములతో అలంకరించాలి.