సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

31, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ప్రథమశ్వాస - 1(ఈ శ్వాసనందు వివిధ గురుక్రమములు, ఆమ్నాయదేవతలు, గురుమండల పూజ, గురు-శిష్య లక్షణములు మొదలగునవి చెప్పబడుచున్నవి)

ముందుగా మంగళాచరణముతో గ్రంథమును ప్రారంభిస్తున్నారు.

1)       ఉద్యత్సూర్య సహస్రభాస్వరతనుః సూక్ష్మాతి సూక్ష్మపరా|
          విద్యుత్పుంజనిభేందు కోటి సదృశీ ధామత్రయాధ్యాసినీ|
          తత్తేజ స్త్రితయాత్మకై కమునిభిర్వాక్కామ శక్త్యాఖ్యయుక్కుటై|
          స్త్రయద్భి శరతృభిః పరిణతా నిత్యాత్మికా పాతువః||

కాది కాళీ మతకధనం:

2)      యా శ్రీమధుమతీ శక్తిర్జగాచ్చైతన్య రూపిణీ|
          సా శ్యామే పురతో నిత్యం మాలినీ విశ్వ విగ్రహా||
3)      మతద్వయం సమాలోఢ్య తత్సంకీర్ణాభియా పృథక్|
          ప్రకాశ్యతే పరతంత్రమయా విద్యార్ణవాభిథమ్||
4)      మధుమత్యా మహాదేవ్యాస్తాదాత్మమ్ లాదో సంజ్ఞకమ్|
          కాళీమతంతు మాలిన్యాస్తాదాత్మమ్ తాంత్రికా విదుః||
5)      షట్రింశద్వ్యమ్జనైర్మూల భూతైః శివమయైః పృథక్|
          షోడశ స్వరాసంభిన్నైః పూర్ణమండల సంజ్ఞకైః||
6)      షట్రింశదృణితైః సిద్ధ కాల నిత్యా స్వరూపకైః|
          నవ్వ్త్మాకైవర్యాప్తి భేదాద్ ద్విగుణీకృత విగ్రహైః||
7)      తద్వైగుణ్యమయై ప్రత్వైర్యంత్రైస్తద్విగుణీకృతైః|
          తత్తద్భేదైర్భిన్న మూర్తిః ప్రోక్త వేద ప్రకారికా||
8)      షట్రింశ తత్త్వ సంపూర్ణా సర్వమంత్ర ఫలప్రదా|
          దేవీ మధుమతీ యా తత్తాదాత్మమ్ కాది సంజ్ఞకమ్||
9)      ఆమ్నాయ సమయా పంచ పంచికా పీఠ దర్శనైః|
          ఉత్పత్తి స్థితి సంహార భేదైర్వరుందమయైః స్తుతా|
10)     మాలినీ కధ్యతే యా తట్టాదాంయమ్ కాలికామకం|
          మతద్వయ పరిజ్ఞానాచ్చివతుల్యో భవేన్నరః||
11)     కాల తత్త్వ మత వ్యాప్తి సంప్రదాయంగ భావనాః|
          స్థూల సూక్ష్మ పరోపాంగ బీజ శక్త్యార్న పల్లవాన్|
12)     తత్తక్రమం తదాచారం తదుత్పత్తింతదర్చనం|
          గురుతః శాస్త్రతో జ్ఞాత్వ తత్తత్కర్మణ్య తనింద్రతః||
13)     ఆద్యంత మధ్య రహిత ఆది మధ్యాంత సంయుతః|
          అనాది తత్త్వ సంశోధి పరతంత్ర స్వతంత్ర విత్||   
14)     విదధ్యాధ్యజనమ్ దేవ్యాః ఫలం సాదన్య ధాన్యతా|
          గురుక్రమమ విజ్ఞాయ పూజయేద్యః పరాంశివామ్||
15)     సా పూజా నిష్ఫలాజ్ణేయా భస్మన్నార్పిత హవ్యవత్|
          తస్మాంధ్యంతేన విజ్నేయ మూలాద్గురు పరంపరాం||
16)     జ్ఞాత్వా గురు ముఖాన్నిత్యమ్ సంప్రదాయ మతంద్రితః|
          ప్రత్యహంస్మరణం కుర్య్యాన్మంత్ర వీర్యస్య సిద్ధయే||

ఊర్ధ్వామ్నాయ మంత్రాః

ఉర్ధ్వామ్నాయ, కామరాజ, లోపాముద్రా మరియు సామాన్య క్రమముల నుండి విద్యావతారం, విద్యాప్తి, కులాగురువుల సంతతి, పంచామ్నాయ దీక్షా మరియు పంచామ్నాయ మంత్రములు - వీటన్నిటి యొక్క విధివిధానములు తెలుసుకొని ఏ సాధకుడు అమ్మవారి పూజ/భజన చేస్తాడో అతడి యొక్క అభీష్ఠము తప్పక నెరవేరుతుంది. ఎవరైతే ఇలా కాకుండా దేవీ పూజ చేస్తారో వారి పూజను  " అభిచారము " అని అంటారు.
ఉర్ధ్వామ్నాయము నందు అరవై నాలుగు మహా మంత్రములు ఉన్నాయి. వీటిలో పరాప్రాసాద మంత్రం, శ్రీవిద్యా షోడశాక్షరీ, ఆధారషటక్ విద్యా మరియు సంవిదదేవీ విద్యలు వస్తాయి. వీటన్నింటినీ స్మరించిన మాత్రమునే ఆ సాధకుడు శివునితో సమానుడవుతాడు. మంత్ర సిద్ధి పొందటానికి గురుక్రమము తెలుసుకొనుట అత్యంత ఆవశ్యము.
ఇంకా ఉంది...


30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - పరిచయంశ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము
(శ్రీవిద్యారణ్య విరచిత)
పరిచయం:

శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరిని బ్రహ్మ మయముగా భావించి ఆ బ్రహ్మ రూపముగా రూపాంతరము చెందడానికి చేసే సాధనయే శ్రీవిద్య. ఇక్కడ విద్య అనగా మంత్రము అని అర్ధము. శ్రీ అనగా శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరి. అనగా ఆమెకు సంబంధించిన మంత్ర, యంత్ర మరియు తంత్ర శాస్త్ర విజ్ఞానమునే శ్రీవిద్య అని అంటారు. అనంతాయై వేదాః అను వేదవాక్యమును అనుసరించి, వేదరూపమైన శ్రీవిద్యకూడా అనంతము. నాకు శ్రీవిద్య తెలుసు అని చెప్పుకొనేవారు ఎవరికీ ఈ విద్య పూర్తిగా తెలియదనే చెప్పవచ్చు.

ఈవిద్య గురించి చాలా గ్రంధాలలో చెప్పబడినది. వాటిలో అరవై నాలుగు తంత్రములు, శుభాగమ పంచకములు ముఖ్యమైనవి. ఇన్ని గ్రంధాలను చదివి, అర్ధం చేసుకొని ఆచరణలో పెట్టకోవడం ఈరోజుల్లో మనబోటి వారికి చాలా కష్టము. అందువలనేమో శ్రీవిద్యానగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన శ్రీవిద్యారణ్యస్వామి భవిష్యత్తుని ఊహించి భావితరాలవారికి సులభంగా అర్ధమయ్యేటట్టుగా అన్ని తంత్ర శాస్త్రాలను క్రోడీకరించి  "శ్రీవిద్యార్ణవ  తంత్రమును" మనకు అందించారు. సాధకలోకం ఆ పుణ్యపురుషునకు ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞులై ఉండుగాక.

ఈ తంత్రమును నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరూ తెలుగులో అనువదించలేదు. ఈ తంత్రమును కొంతమంది పండితులు, సాధకులు హిందీ భాషలో అనువదించారు. అందరికీ సంస్కృతము, హిందీ భాషలు రాకపోవచ్చును. నేను మొదటి సారిగా మా గురువుగారు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీపాద జగన్నాథ స్వామి గారు) ముఖతః ఈ గ్రంధం గురించి విన్నాను. కానీ అవి తెలుగేతర భాషలో ఉండడం వలన, నాకు ఆయా భాషలు రాకపోవడం వలన కొంత నిరుత్సాహం చెందాను. పూర్ణాభిషేకం అయిన కొన్ని సంవత్సరాల సాధన తర్వాత నాకు శ్రీవిద్య గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని మనస్సు నందు ఉధృతమైన కోరిక జనించగా, మా గురువు గారి దగ్గర నా మానసిక క్షోభను మొరపెట్టుకున్నాను. అప్పుడు ఆయన ఈ తంత్రము నందు శ్రీవిద్యగురించి సమస్త విషయములు కలవు అని నన్ను ఈ శాస్త్రమును అధ్యయనం చేయమని సలహా ఇచ్చారు. నాకా సంస్కృతం రాదు. హిందీ అంతంత మాత్రము. అక్షరములు మాత్రము గుర్తుపట్టగలను. ఇదే విషయాన్ని గురువుగారికి నిస్సంకోచంగా విన్నవించుకున్నాను. అప్పుడు ఆయన నీవు మొదలు పెట్టు అన్నీ అవే అవగతమవుతాయని ఆశ్వీరదించారు. ఇంకేమి, గురువుగారి ఆశీర్వచనం లభించింది, మనస్సులో అమ్మ ప్రేరణ ఇస్తోంది. ఇంకేమి కావాలి. ఈ శాస్త్రాన్ని తెప్పించుకొని ఒక శుభముహూర్తమున చదవడం ప్రారంభించగా గురువుగారి ఆశీర్వచన బలం, అమ్మ దయా, కరుణా కటాక్షవీక్షణాల దీవెనల వలన నాకు ఈ గ్రంధము కొద్ది కొద్దిగా అర్ధమవడం ప్రారంభించింది. అప్పుడే ఈ గ్రంధాన్ని తెలుగులో రాసుకోవాలని అనిపించగా, గురువుగారికి ఇదే విషయాన్ని విన్నవించుకున్నాను. ఆయన ఎంతో సంతోషించి "తధాస్తు" అని దీవించి తప్పక రాయమని ప్రోత్సహించారు. అమ్మకు, గురువుకు అభేదము. శ్రీవిద్యలో ఇది మొదటి పాఠము. సద్గురువు ఆశీర్వచనము అంతటి బలమైనది. లేకపోతే సంస్కృత, హిందీ భాషలు రాని నేను ఈ గ్రంధమును తెలుగులో అనువదించడం ఏమిటి? కనుక, ఈ అనువాదం నాది కానే కాదు అని సవినయంగా పాఠక లోకానికి తెలియ పరచుకుంటున్నాను. ఇది అమ్మ ప్రేరణ మాత్రమే. ఇందులో తప్పులు మాత్రం నావి. వాటిని పాఠకులు,  పండితులు, సాధకులు సహృదయంతో అర్ధం చేసుకొని నన్ను క్షమిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.


శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీపాద జగన్నాథ స్వామి) గారి శిష్యుడు
భువనానందనాథ (ఆయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వర రవి)