సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

31, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ప్రథమశ్వాస - 1(ఈ శ్వాసనందు వివిధ గురుక్రమములు, ఆమ్నాయదేవతలు, గురుమండల పూజ, గురు-శిష్య లక్షణములు మొదలగునవి చెప్పబడుచున్నవి)

ముందుగా మంగళాచరణముతో గ్రంథమును ప్రారంభిస్తున్నారు.

1)       ఉద్యత్సూర్య సహస్రభాస్వరతనుః సూక్ష్మాతి సూక్ష్మపరా|
          విద్యుత్పుంజనిభేందు కోటి సదృశీ ధామత్రయాధ్యాసినీ|
          తత్తేజ స్త్రితయాత్మకై కమునిభిర్వాక్కామ శక్త్యాఖ్యయుక్కుటై|
          స్త్రయద్భి శరతృభిః పరిణతా నిత్యాత్మికా పాతువః||

కాది కాళీ మతకధనం:

2)      యా శ్రీమధుమతీ శక్తిర్జగాచ్చైతన్య రూపిణీ|
          సా శ్యామే పురతో నిత్యం మాలినీ విశ్వ విగ్రహా||
3)      మతద్వయం సమాలోఢ్య తత్సంకీర్ణాభియా పృథక్|
          ప్రకాశ్యతే పరతంత్రమయా విద్యార్ణవాభిథమ్||
4)      మధుమత్యా మహాదేవ్యాస్తాదాత్మమ్ లాదో సంజ్ఞకమ్|
          కాళీమతంతు మాలిన్యాస్తాదాత్మమ్ తాంత్రికా విదుః||
5)      షట్రింశద్వ్యమ్జనైర్మూల భూతైః శివమయైః పృథక్|
          షోడశ స్వరాసంభిన్నైః పూర్ణమండల సంజ్ఞకైః||
6)      షట్రింశదృణితైః సిద్ధ కాల నిత్యా స్వరూపకైః|
          నవ్వ్త్మాకైవర్యాప్తి భేదాద్ ద్విగుణీకృత విగ్రహైః||
7)      తద్వైగుణ్యమయై ప్రత్వైర్యంత్రైస్తద్విగుణీకృతైః|
          తత్తద్భేదైర్భిన్న మూర్తిః ప్రోక్త వేద ప్రకారికా||
8)      షట్రింశ తత్త్వ సంపూర్ణా సర్వమంత్ర ఫలప్రదా|
          దేవీ మధుమతీ యా తత్తాదాత్మమ్ కాది సంజ్ఞకమ్||
9)      ఆమ్నాయ సమయా పంచ పంచికా పీఠ దర్శనైః|
          ఉత్పత్తి స్థితి సంహార భేదైర్వరుందమయైః స్తుతా|
10)     మాలినీ కధ్యతే యా తట్టాదాంయమ్ కాలికామకం|
          మతద్వయ పరిజ్ఞానాచ్చివతుల్యో భవేన్నరః||
11)     కాల తత్త్వ మత వ్యాప్తి సంప్రదాయంగ భావనాః|
          స్థూల సూక్ష్మ పరోపాంగ బీజ శక్త్యార్న పల్లవాన్|
12)     తత్తక్రమం తదాచారం తదుత్పత్తింతదర్చనం|
          గురుతః శాస్త్రతో జ్ఞాత్వ తత్తత్కర్మణ్య తనింద్రతః||
13)     ఆద్యంత మధ్య రహిత ఆది మధ్యాంత సంయుతః|
          అనాది తత్త్వ సంశోధి పరతంత్ర స్వతంత్ర విత్||   
14)     విదధ్యాధ్యజనమ్ దేవ్యాః ఫలం సాదన్య ధాన్యతా|
          గురుక్రమమ విజ్ఞాయ పూజయేద్యః పరాంశివామ్||
15)     సా పూజా నిష్ఫలాజ్ణేయా భస్మన్నార్పిత హవ్యవత్|
          తస్మాంధ్యంతేన విజ్నేయ మూలాద్గురు పరంపరాం||
16)     జ్ఞాత్వా గురు ముఖాన్నిత్యమ్ సంప్రదాయ మతంద్రితః|
          ప్రత్యహంస్మరణం కుర్య్యాన్మంత్ర వీర్యస్య సిద్ధయే||

ఊర్ధ్వామ్నాయ మంత్రాః

ఉర్ధ్వామ్నాయ, కామరాజ, లోపాముద్రా మరియు సామాన్య క్రమముల నుండి విద్యావతారం, విద్యాప్తి, కులాగురువుల సంతతి, పంచామ్నాయ దీక్షా మరియు పంచామ్నాయ మంత్రములు - వీటన్నిటి యొక్క విధివిధానములు తెలుసుకొని ఏ సాధకుడు అమ్మవారి పూజ/భజన చేస్తాడో అతడి యొక్క అభీష్ఠము తప్పక నెరవేరుతుంది. ఎవరైతే ఇలా కాకుండా దేవీ పూజ చేస్తారో వారి పూజను  " అభిచారము " అని అంటారు.
ఉర్ధ్వామ్నాయము నందు అరవై నాలుగు మహా మంత్రములు ఉన్నాయి. వీటిలో పరాప్రాసాద మంత్రం, శ్రీవిద్యా షోడశాక్షరీ, ఆధారషటక్ విద్యా మరియు సంవిదదేవీ విద్యలు వస్తాయి. వీటన్నింటినీ స్మరించిన మాత్రమునే ఆ సాధకుడు శివునితో సమానుడవుతాడు. మంత్ర సిద్ధి పొందటానికి గురుక్రమము తెలుసుకొనుట అత్యంత ఆవశ్యము.
ఇంకా ఉంది...


కామెంట్‌లు లేవు: