సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

13, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 3

 

దక్షిణామ్నాయః

సౌభాగ్యవిద్యా బగళా వారాహి వటుకస్తథా

శ్రీతిరస్కరిణీ ప్రోక్తా మహామాయా ప్రకీర్తితా॥

అఘోరం శరభం ఖడ్గ రావణం వీరభద్రం।

రౌద్రం శాస్తా పాశుపతాద్యస్తశస్త్రాదిభైరవం॥

దక్షిణామూర్తి మంత్రాద్యాః శైవాగమసముద్భవా।

వామదేవముఖోద్భూతాః కోటి మంత్రా వరాననే॥

పూర్ణపీఠస్థితా దేవి దక్షిణామ్నాయ దేవతాః।

ద్విసహస్రం తు దేవ్యస్తాం పరివారసమన్వితాః॥

భైరవాదిపదద్వంద్వం భజే దక్షిణముత్తమం।

స్వాధిష్టానే స్మరేద్దేవీ దక్షిణామ్నాయముత్తమం॥

1.  ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఫ్రేం ఫట్ ఫాం ఫీం హ్రీం శ్రీం అష్టభైరవేభ్యో నమః

2.  ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్రీం శ్రీం సౌః నవసిద్ధేభ్యో నమః

3.  ఓం ఐం హ్రీం శ్రీంహ్రీం శ్రీం హుం ఫట్ వటుకత్రయాయ నమః॥

4.  హసకలహ్రీం హసకహలహ్రీం సకలహ్రీం ప్రకాశపదశ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః।

5.  హసకల హసకహల సకలహ్రీం విమర్శపదశ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః।

6.  ఐం కఏఈలహ్రీం క్లీం హసకహహలహ్రీం సౌః సకలహ్రీం

7.  ఓం హ్ల్రీం బగళాముఖి సర్వదుష్టానాం వాచం ముఖం పాదం స్తంబయా జిహ్వాం కీలయ బుద్ధింవినాశయ హ్ల్రీం ఓం స్వాహా

8.  ఆం హ్ల్రీం క్రోం గ్లౌం హుం ఐం క్లీం శ్రీం హ్రీం బగళాముఖి ఆవేశయ ఆవేశయ ఆం హ్ల్రీం క్రోమ్ గ్లౌం హుం ఐం క్లీం శ్రీం హ్రీం బ్రహ్మాస్తరూపిణి ఏహ్యేయి ఆం హ్ల్రీం క్రోం గ్లౌం హుం ఐం క్లీం హ్రీం హ్రీం మమ హ్రుదయే ఆవహ ఆవహ సన్నిధిం కురుకురు ఆం హ్ల్రీం క్రోం గ్లౌం హుం ఐం క్లీం శ్రీం హ్రీం మమ హృదయే చిరంతిష్ఠ తిష్ఠ ఆం హ్ల్రీం క్రోం గ్లౌం హుం ఐం క్లీం శ్రీం హ్రీం హుం ఫట్ స్వాహా॥

9.  ఐం గ్లౌం ఐం నమోభగవతి వార్తాళి వార్తాళి వారాహి వారాహి వరాహముఖి వరాహముఖి అంధే అంధిని నమః రుంధే రుంధిని నమః జంభే జంభిని నమః మోహే మోహిని నమః స్తంభే స్తంభిని నమః సర్వదుష్ట ప్రదుష్టానాం సర్వేషాంసర్వవాక్చిత్త చక్షుర్ముఖగతి జిహ్వా స్తంభనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం ఐం గ్లౌం ఐం ఠః ఠః ఠః ఠః హుం ఫట్‌ స్వాహా।

10.     ఓం హ్రీం వం వటుకాయ ఆపదుద్దరణాయ కురుకురు వటుకాయ వం హ్రీం ఓం స్వాహా॥

11.     ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓమ్ నమో భగవతి తిరస్కరిణి మహామాయే మహానిద్రే సకల పశుజన మనశ్చక్షుః శ్రోత్ర తిరస్కరణం కురుకురు స్వాహా సౌః క్లీం ఐం శ్రీం హ్రీం ఐం॥

12.     హ్రీం స్ఫురస్ఫుర ప్రస్ఫురప్రస్ఫుర ఘోర ఘోరతర తనురూప చట చట ప్రచట ప్రచట కహకహ వమ వమ బంధ బంధ ఘాతయ ఘాతయ హుం ఫట్

13.     ఓం ఖేం ఖేం ఘ్రం ఘ్రసౌం ఘ్రసి హుం ఫట్ సర్వశత్రు సంహారిణి శరభసాళువాయ పక్షిరాజాయ ఖేం ఖేం హుం ఫట్ స్వాహా॥

14.     ఓం హ్రీం క్లీం భూతేశ హ్రీం హ్రాం ఖడ్గ రావణాయ నమః

15.     శ్రీం హ్రీం క్లీం హ్రీం శ్రీం క్లీం కంకాలరుద్ర వీరభద్ర సర్వగ్రహశాంతి కురుకురు హుం ఫట్ స్వాహా।

16.     ఓమ్ తురు తురు బేతాళాయ స్వాహా॥

17.     ఆం హ్రీం క్రోం హరిహరపుత్రాయార్ధలాభాయ పుత్రలాభాయ శత్రునాశాయ మదగజతురంగవాహనాయ మహాశాస్త్రాయ సర్వజనమాకర్షయ ఆకర్షయ వౌషణ్ణమః॥

18.     ఓం శ్లీం పశుహుం ఫట్।

19.     ఓం అవాయవ్యయా వాయవ్యా ఆయ వాయవ్యావాయవ్యా ఆవో ర్వాయయా వాయవ్యోం ఓం యం హుం ఫట్॥

20.     ఓం క్లీం క్లీం క్లూం హ్రాం హ్రీం హ్రూం సః కురు కురు ఆపదుధరణాయ అజామల బద్ధాయ స్వర్ణాకర్షణ భైరవాయ మమ దారిద్ర్య నిర్మూలన కర్మఠాయ లోకేశ్వరాయ సానందాయ ఓం శ్రీం మహా భైరవాయనమః

21.     ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం కఏఈలహ్రీం గణపతయే హసకహలహ్రీం వరవరద సకలహ్రీం సర్వజనంమే వశమానయ స్వాహా॥

22. ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్నాం ప్రయఛ్చ స్వాహా |

23.ఆం హ్రీం ఐం క్లీం క్లిన్నే క్లిన్నమదద్రవే కులేహ్సౌః దక్షిణామ్నాయ సమయ విద్యేశ్వరీ భోగిన్యంబా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః॥

                                                                                                    ...ఇంకాఉంది

కామెంట్‌లు లేవు: