సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

2, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 2

 

పూర్వామ్నాయః

శ్రీనాథాది గురుత్రయం గణపతిం పీఠత్రయం భైరవం సిద్ధౌఘం వటుకత్రయం పదయుగం దూతీక్రమం మండలంవీరాన్ద్వ్యష్ట చతుష్కషష్టినవకం వీరావళీ పంచకంశ్రీమన్మాలిని మంత్రరాజసహితం వందే గురోర్మండలం

శుద్ధవిద్యాచ బాలాచ ద్వాదశార్ధా మతంగినీ

ద్విజత్వ సాధనీ విద్యా గాయత్రీ వేదమాతృకా

గాణపత్యం కార్తికేయం మృత్యుఘ్నం నీలకంఠకం

త్ర్యంబకం జాతవేదాశ్చ తథా ప్రత్యంగిరాదయః॥

సద్యోజాతముఖోద్భూతా వైదికాస్తు ద్వికోటయః।

ఏతాః కామగిరీంద్రస్థాః పూర్వామ్నాయస్య దేవతాః॥

గురుత్రయాది పీఠాంతం చతుర్వింశత్సహస్రకం

ఏతదావరుణోపేతం పూర్వామ్నాయం భజామ్యహం॥

మూలాధారే భజేన్మంత్రీ పూర్వామ్నాయమమాన్ ప్రియే॥

1.ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః హంస శ్శివ సోహం స్వరూప నిరూపణ హేతవే స్వగురవే నమః | స్వగురు శ్రీ అముకానందనాధ తద్వతీపరాంభా దివ్య శ్రీమణి పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః |

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః హంస శ్శివ సోహం హంసః స్వఛ ప్రకాశ విమర్శ హేతవే పరమగురవే నమః | పరమగురు శ్రీ అముకానందనాధ తద్వతీపరాంభా దివ్య శ్రీమణి పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః |

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః హంస శ్శివ సోహం హంసః శివః స్వాత్మారామ పరమానంద పంజర విలీన తేజసే పరమేష్ఠిగురవే నమః | పరమేష్ఠి గురు శ్రీ అముకానందనాధ తద్వతీపరాంభా దివ్య శ్రీ మణి పాదుకాం పూజయామి తర్పయామి నమః |

2. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణ పతయే వర వరద సర్వ జనంమే వశమానయ స్వాహా |

3. ఐం ఈం ఔః

4. ఐం క్లీం సౌః

5. హసకలరడైం। హసకలరడీం। హసకలరడౌః।

6. ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమో భగవతి రాజమాతంగీశ్వరి సర్వజన మనోహరి సర్వముఖరంజని క్లీం హ్రీం శ్రీం సర్వరాజవశంకరి సర్వ స్త్రీ పురుషవశంకరి సర్వదుష్టమృగవశంకరి సర్వలోకవశంకరి త్రైలోక్యం మే వశమానయ స్వాహా సౌః క్లీం ఐం శ్రీం హ్రీం ఐం।

7.ఓం భూర్భువస్వః తత్స వితుర్వరేణ్యం| భర్గో దేవస్య ధీమహి
ధియోయోనః
ప్రచోదయాత్

8. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం ఈం ణం స్వాం శరవణభవాయ స్వాహా॥

9. ఓం హౌం ఓం జూం సః భూర్భువస్సువః త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ భూర్భువస్సువరోం జూం సః హౌం ఓం

10. ఓం ఫ్రోం న్రీం ఠః

11. ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్

12. ఓం వైశ్వానరజాతవేద ఇహావహ లోహితాక్ష సర్వకర్మాణి సాధయసాధయ స్వాహా॥

13. ఓం హ్రీం యాం కల్పయంతి నోరయః। క్రూరాం కృత్యాం వధూమివ। తాం బ్రహ్మణావనిర్ణుధ్మః ప్రత్యక్కర్తార మృచ్ఛతు హ్రీం ఓం

14. ఓం ఆమ్ హ్రీం క్రోం కృష్ణవాసనే శతసహస్ర సింహవదనే మహాభైరవి జ్వలజ్వల జ్వాలా జిహ్వే కరాళవదనే ప్రత్యంగిరే హ్రీం క్ష్రౌం ఓం నమో నారాయణాయ ఓం హ్రీం శ్రీం ఘృణిస్సూర్య ఆదిత్యోం సహస్రార హుం ఫట్ స్వాహా

15. హ్రీం క్షం భక్ష జ్వాలాజిహ్వే కరాళ దంష్ట్రే ప్రత్యంగిరే క్షం హ్రీం హుం ఫట్॥

16. ఐంహ్రీంశ్రీం ఐం క్లీం సౌః అం ఆం సౌః కామగిరిపీఠ శక్తి బ్రాహ్మీ శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః॥

17. ఐంహ్రీంశ్రీం ఐం క్లీం సౌః పూర్ణగిరిపీఠ శక్తి నారాయణీ శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః॥

17. ఐం క్లీం సౌః శ్రీం హ్రీం ఔం జాలంధరపీఠ శక్తి గౌరీ శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః॥

18. ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః హ్స్రైం హ్స్క్ల్రీం హ్ర్సౌః పూర్వామ్నాయ సమయవిద్యేశ్వరీ ఊర్మిణ్యంబా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః॥

                                                                                                            ...ఇంకాఉంది

కామెంట్‌లు లేవు: