సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

8, మార్చి 2021, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఆరవశ్వాస - విషయసూచిక

 విషయసూచిక

1. మాతృకా న్యాసము

2. అంతర్మాతృకా న్యాసము

3. బహిర్మాతృకా న్యాసము

4. సృష్టిమాతృకా న్యాసము

5. స్థితిమాతృకా న్యాసము

6. సంహార మాతృకా న్యాసము

7. కళామాతృకా న్యాసము

8. శ్రీకంఠాది మాతృకా న్యాసము

9. కేశవాది శక్తి మాతృకా న్యాసము

10. శక్తిమాతృకా న్యాసము

11. లక్ష్మీమాతృకా న్యాసము

12. కామేశ్వరీమాతృకా న్యాసము

13. సమ్మోహనీమాతృకా న్యాసము

14. బాలాసంపుటిత మాతృకా న్యాసము

15. పరాసంపుటిత మాతృకా న్యాసము

16. శ్రీవిద్యా మాతృకా న్యాసము

17. హంస మాతృకా న్యాసము

18. పరమహంస మాతృకా న్యాసము

19. పంచవిధకళా న్యాసములు

20. జ్యోతిరష్టాత్రింశత్కళా న్యాసము

21. ప్రపంచయాగ ఫలము

22. షట్రింశ తత్త్వన్యాసము

23. ప్రాణాయామవిధి

24. రేచక ప్రాణాయామ క్రమము

25. పూరక ప్రాణాయామ క్రమము

26. ప్రాణాయామ మాత్రాలక్షణం

27. కేవల కుంభకము

28. యోగాభ్యాస క్రమము

29. యోగపీఠ న్యాసము

30. న్యాస క్రమము

31. శ్రీవిద్యాన్యాస క్రమము

32. పూర్వాషోఢా న్యాసము

33. గ్రహన్యాస క్రమము

34. నక్షత్రన్యాస క్రమము

35. యోగినీ న్యాసక్రమము

        అ) డాకినీ న్యాసము

        ఆ) రాకినీ న్యాసము

        ఇ) లాకినీ న్యాసము

        ఈ) కాకినీ న్యాసము

        ఉ) శాకినీ న్యాసము

        ఊ) హాకినీ న్యాసము

        ఋ) యాకినీ న్యాసము

36. రాశిన్యాస క్రమము

37. పీఠ న్యాసము

38. కామరతి న్యాసము

39. శ్రీచక్రన్యాస కవచం (సంహార న్యాసం)

40. సృష్టిచక్ర న్యాసము

41. స్థితిచక్ర న్యాసము

1 కామెంట్‌:

Rama Krishna చెప్పారు...

శ్రీగురుభ్యో నమః