సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

19, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 19

 

పశ్చిమామ్నాయ సింహాసనేశ్వరీవిద్యా విధివివరణం

ఈ మంత్ర స్వరూపము:

ఐంహ్రీంశ్రీం ఘోరే హ్స్ఖ్ఫ్రేమ్ హ్సౌం నమో భగవతి ఓం హ్స్ఖ్ఫ్రేమ్ కుబ్జికాయై క్షాం హూం అఘోరేఘోరే అఘోరముఖి ఛిం ఛిం కిణి కిణి విచ్చేఐం హ్రీం శ్రీం హ్స్ఖ్ఫ్రేమ్ హ్సౌం|

ఈ మంత్ర దేవత పరా శాంభవి కుబ్జిక. ఈ పశ్చిమామ్నాయ దేవేశ్వరీ భోగ-మోక్షములను రెండింటినీ ప్రసాదించును. ఈ విద్యతో గౌరి ఎల్లప్పుడూ సన్మానించబడుతుంది. ఈ విద్యను పశ్చిమామ్నాయ మహాసింహాసనేశ్వరీ విద్య అని అంటారు.

ఇది శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహితకు విశాఖ వాస్తవ్యులు, కౌండిన్యస గోత్రికులు, శ్రీఅయలసోమయాజుల పాలబాబు (సుబ్బారావు) గారు మరియు శ్రీమతి సాయిలీల దంపతుల ద్వితీయపుత్రుడు మరియు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధస్వామి) గారి శిష్యుడు భువనానందనాథ అను దీక్షానామము కలిగిన అయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వరరవి తెలుగులోకి స్వేచ్ఛానువాదము చేసిన పశ్చిమామ్నాయ సింహాసనేశ్వరీవిద్యా విధి వివరణం అను పంతొమ్మిదవ భాగము సమాప్తము.

కామెంట్‌లు లేవు: