సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

31, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

శ్రీగురుధ్యాన శ్లోకములు

 

గురుధ్యాన శ్లోకము

శ్రీగురుభ్యో నమః|

శ్రీనాథాది గురుత్రయం గణపతిం పీఠత్రయం భైరవం

సిద్ధౌఘం వటుకత్రయం పదయుగం దూతీక్రమం మండలమ్‌

వీరాన్ద్వ్యష్ట చతుష్కషష్టినవకం వీరావళీ పంచకం

శ్రీమన్మాలిని మంత్రరాజసహితం వందే గురోర్మండలమ్‌||

సత్యం భానవివర్జితం శృతిగిరామాద్యం జగత్కారణం

వ్యాప్తం స్థావర జంగమం మునివరైర్ధ్యాతం నిరుద్దేన్ద్రియైః

అర్కాగ్నీందుమయం శతాక్షరవపుస్తారాత్మకం సంతతం

నిత్యానందగుణాలయం గుణపరం వందామహే తన్మహః||


యంబ్రహ్మ వేదాంత విదో వదంతి పరం ప్రధానం పురుషం తథామే విశ్వోద్గతేః కారణమీశ్వరం వా తస్మై నమో విఘ్ననివారణాయ||


నిత్యానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం
ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్త్వమస్యాది లక్ష్యమ్
ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షి భూతమ్
భావాతీతం త్రిగుణ రహితం సద్గురుం తన్నమామి ||


ఆనందమానందకరం ప్రసన్నం జ్ఞానస్వరూపం నిజభావయుక్తం

యోగీన్ద్రమీఢ్యం భవరోగవైద్యం శ్రీమద్గురుం సంతతమానతోస్మి||


హంసాభ్యాం పరివృత్తపత్రకమలైర్దివ్యైర్జగత్కారణం

విశ్వోత్కీర్ణమనేకదేహనిలయం స్వచ్ఛందమానందకం

ఆద్యాన్తైకమఖండచిద్ఘనరసం పూర్ణం హృనంతం శుభం

ప్రత్యక్షాక్షరవిగ్రహం గురుపదం ధ్యాయేద్విభుం శాశ్వతం||

విశ్వం వ్యాపితమాదిదేవమమలం నిత్యం పరం నిష్కలం

నిత్యోద్బుధసహస్రపత్రకమలం లుప్తాక్షరే మండపే||

నిత్యానందమయం సుఖైకనిలయం నిత్యం శివం స్వప్రభం

ధ్యాయేధ్వంసం పరాత్పరతరం స్వచ్ఛందసర్వాగమం||

ఊర్ధ్వోమ్నాయగురోః పదం త్రిభువనోంకారాఖ్యసింహాసనం

సిద్ధాచారసమస్తవేదపఠితం షట్చక్రసంచారిణం

అద్వైతస్ఫురదగ్నిమేకమమలం పూర్ణప్రభాశోభితం

శాంతం శ్రీగురుపంకజం భజ మనశ్చైతన్యచంద్రోదయం||

నమామి సద్గురుం శాంతం ప్రత్యక్షశివరూపిణం

శిరసా యోగపీఠస్థం ముక్తికామార్థసిద్ధిదం||

ప్రాతః శిరసి శుక్లాబ్జే ద్వినేత్రం ద్విభుజం గురుం

వరాభయకరం శాంతం స్మరేత్ తన్నామపూర్వకం||

ప్రసన్నవదనాక్షం చ సర్వదేవస్వరూపిణం

తత్పాదోదకజాం ధారాం నిపతంతీం స్వమూర్ధాని||

తథా సంక్షాలయేద్ దేహే హ్యంతర్బాహ్యగతం మలమ్

తల్లక్షణాద్విరజో మంత్రో జాయతే స్ఫటికోపమః||

తీర్థాని దక్షిణపదే వేదాస్తన్ముఖమాశ్రితాః

పూజయేదర్చితం తం తు తదభిధ్యానపూర్వకం||

సహస్రదళపంకజే సకలశీతరశ్మిప్రభం

వరాభయకరాంబుజం విమలగంధపుష్పాంబరం

ప్రసన్నవదనేక్షణం సకలవేదతా రూపిణం

స్మరేచ్చిరసి హంసగం తదభిధానపూర్వం గురుం||

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వర:

గురుసాక్షాత్పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమ||

నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణామ్

గురవే సర్వలోకానాం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః||

శంకారూపేణ మచ్చితం పంకీకృతమభూద్యయా

కింకరీ యస్య సా మాయా శంకరాచార్యమాశ్రయే||

అవిద్యారణ్యకాంతారే భ్రమతాం ప్రాణినాం సదా

విద్యామార్గోపదేష్టారం విద్యాఖ్యగురుమాశ్రయే||

 -     ఇతి గురుధ్యాన శ్లోకాః|


కామెంట్‌లు లేవు: