సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

26, మార్చి 2023, ఆదివారం

శ్రీలలితాచతుషష్ఠ్యుపచార మానస పూజ

 

శ్రీలలితాచతుషష్ఠ్యుపచార మానస పూజ

ఓం హ్యున్మధ్యనిలయే దేవి లలితే పరదేవతే

చతుషష్ఠ్యుపచారాంస్తే భక్త్యా మాతః సమర్పయే

కామేశోస్తంగనిలయే పాధ్యాం గృహ్ణీత్వ సాదరమ్

భూషణాని సముత్తార్య గంధతైలం చ తేఽర్పయే

స్నానశాలాం ప్రవిశ్యాథ తత్రత్యమణిపీఠకే

ఉపవిశ్య సుఖేన త్వం దేహోద్వర్తనమాచర

ఉష్ణోదకేన లలితే స్నాపయామ్యథ భక్తితః

అభిషించామి పశ్చాత్త్వాం సౌవర్ణకలశోదకైత

ధౌతవస్త్రప్రోంఛనం చారక్తక్షౌమాంబరం తథా

కుచోత్తరీయమరుణమర్పయామి మహేశ్వరి

తతః ప్రవిశ్య చాలోపమండపం శ్రీమహేశ్వరి

ఉపవిశ్య చ సౌవర్ణపీఠే గంధాన్ విలేపయ

కాలాగరుజధూపైశ్ఛ ధూపయే కేశపాశకమ్

అర్పయామి చ మాల్ల్యాదిసర్వర్తృకుసుమశ్రజః

భూషామండపమావిశ్య స్థిత్త్వా సౌవర్ణపీఠకే

మాణిక్యముకుటం మూర్ధ్ని దయయా స్థాపయాంబికే

శరప్తార్వణచంద్రస్య శకలం తత్ర శోభతామ్

సింధూరేణ చ సీమంతమలంకురు దయానిధే

భాలో చ తిలకం న్యస్య నేత్రయోరంజనం శివే

బాలీయుగలమప్యంబ భక్త్యా తే వినివేదయే

మణికుండలమయ్యంబ నాసాభరణమేవ చ

తాటంకయుగలం దేవి యావకంచాధారేఽర్పయే

ఆధ్యాభూషణసౌవర్ణచింతాకపదకాని చ

మహాపదకముక్తావల్యోకావల్యాదిభూషణమ్

ఛన్నవీరం గుహాణాంబ కేయూరయుగలం తథా

వలయావలిమంగుల్యాభరణం లలితాంబికే

ఓఢ్యాణమయ కట్యంతే కటిసూత్రం చ సుందరి

సౌభాగ్యాభరణం పాదకటకం నూపురద్వయం

అర్పయామి జగన్మాతః పాదయోశ్చంగులీయకమ్

పాశ వామేర్ధ్వహస్తే చ దక్షహస్తే తథాంకుశమ్

అన్యస్మిన్ వామహస్తే చ తథా పుండ్రేక్షుచాపకమ్

పుష్పబాణాంశ్చ దక్షాంధః పాణౌ ధారయ సుందరి

అర్పయామి చ మాణిక్యపాదుకే పాదయోః శివే

ఆరోహావృతిదేవీభిశ్చక్రం పరశివే ముదా

సమానవేశభూషాభిః సాకం త్రిపురసుందరి

తత్ర కామేశావామాంకపర్యంకోపనివేశినీమ్

అమృతాసవపానేన ముదితాం త్వాం సదా భజే

శుద్ధేన గంగాతోయేన పునరాచమనం కురు

కర్పూరవీటికామాస్యే తతోఽ౦బ వినివేశయ

ఆనందోల్లాసహాసేన విలాసన్ముఖపంకజామ్

భక్తిమత్కల్పలతికాం కృతి స్యాం త్వాం స్మరన్ కదా

మంగలారార్తికం ఛత్రం చామరం దర్పణం తథా

తాలవృన్తం గంధపుష్పధూపదీపాంశ్చ తేఽర్పయే

శ్రీకామేశ్వరి తప్తహాటకకృతైః స్థాలీసహస్రైర్భుతం

దివ్యాన్నం ఘృతసూపశాకభరితం చిత్రాన్నభేదైర్యుతమ్

దుగ్ధాన్నం మధశర్కరాదధియుతం మాణిక్యపాత్రార్పితం

మాషాపూపకపూరికాదిసహితం నైవేధ్యమంబార్పయే

సాగ్రవింశతిపాధ్యోక్తచతుషష్ఠ్యుపచారతః

హ్యున్మధ్యనిలయా మాతా లలితా పరితుప్యతు

ఇతి శ్రీమశ్చక్తియామలోక్తం మానసపూజనమ్

 

 

 

1 కామెంట్‌:

PADMAJA చెప్పారు...

శ్రీమాత్రే నమః 🙏 శ్రీ గురుభ్యోంనమః 🙏🙏🙏