సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

21, ఏప్రిల్ 2020, మంగళవారం

భక్తిపద్యాలు -1


మన్మథ శరముల్ గురిచూసి మదిని చేర
శివశివా యని యార్తిచే శిరను వంచ
గప్పున దునిమెన్ వానిని కడు పెరిమపొ
లయమదముపోయెసాధనలయముగాక!జన్మ జన్మల తపజప సాధనాచ
రింపనేడు కలిగె దయ ఏమనికొలు
చునులలితనీ అమృతదయాసాంద్రతనను
వినుమదియె నిక్కము గదర విప్ర వర్యరామ రామాయనిపిలువన్ రతిమగనిని
పంపె మనసు రంజింపగ వనిత యందు
తండ్రి రాకసుతుని పంపెతాలుచెయ్య
ఏమని తెలుపుదాతనివింత వేడ్కశ్రీయనిన సిరియొకటియె శ్రీ యుతులకు
గారవంబదియే పూజ్య ఘనులకైన
మూడు బీజముల రహస్యము బుద్ధులకది
సాధ్య సుభగమదెరిగిన సాధకులకుజన్మ జన్మలకొక అమ్మ జాతమునన
అమ్మ అమ్మాయనరచినేయమ్మ పలుకు
జననొకతియె జీవులకెన్ని జన్మలైన
భావమిదియె శ్రీమాత సుభాగ్య పదము

ఏమి తెలిసిన మనసు చింతెగిరిపోవు
ఏమి తెలిసిన విద్యలల్లేలవచ్చు
ఏమి తెలిసిన సర్వంబునెరుగవచ్చు
ఏమది లలిత మధుసుధా స్మితము గాక.వేకువ తొలివెలుగు తొలువేల్పు రూపు
నడిదినము సంధ్య శ్రీమాత నల్లవేల్పు
పడమటి వెలుగు వేళామె భర్గు రూపు
మూడు మూర్తులామె లలిత మూర్తి రూపుశివుని సరసములన్ తేలి సిగ్గు మొగ్గ
లై చెదిరిన సీమంత తిలకమునన్ న
వారుణముచె దిద్దంగ యాప్రభలనన్ గ్ర
హించి ఉదయించె తూర్పునన్ హిమిక హర్త
భవుని శిరసునుండేతెంచి పతినిజేర
బూనుకొనగన్ బుడమికంపె భువనపావ
నిన్ జనుల దాహమున్ దీర్చ నీలలోహి
కాపురంబునిలుపుకొనె కల్లజూపిశ్రీపదమోక్షభాగ్యమునె శ్రీలలితాంబనుగోరజూపెనిన్
శ్రీపాద మంత్ర సిద్ధగురు శ్రీగురుగా జగమేలు సామి ఆ
శ్రీపథమున్ విదేహ గతి రీతని దెల్పి సముద్ధరింప మీ
మీ పదమయ్యె నా గణతి శ్రీలలితేశ్వర రక్షజేయుమా

భారతి కచ్చపీ మధుర వాద్య ఝరీ ధ్వని మూగబోయె నీ
ఆ రమణీయ నీరజ సుహాస చిరుస్వని కారణంబు నే
ఆ రవమున్ మనంబున సుయాగము జేయగ బొందు భాగ్యమే
స్వారసికాన్వితాకవన సాగర వెల్లువలే శివాన్వితా

కఠిన కుచధరా! కృష్ణా! దిగంబరా! రు/
ధిరపిపాస! ఛిన్నకపాలధరకరా! సు/
రతజనధ్వంసి! మంత్ర యంత్రాంచిత ప్రియ/
చింతితార్ధదాయినినమచ్ఛిన్నమస్త|చిక్కటి యడవులందునన్ శిఖరదర్శ
నంబు పాతాళ గంగ గణపతి పంచ
ధారల దరి, శ్రీమల్లన్న దగ్గరున్న
నిన్ను జూచి, ధన్యుడయితిని భ్రమరాంబ
కీచకులు కీటకంబులు క్రిములు బుట్టి
జీవజాలములన్నియు చీదఱ పడు
చుండనీవేమెరుగనట్లుజూడనట్లు
పల్కవేమి? రక్షణజేయవ భ్రమరాంబ
పంచదశి దివ్యమంత్రముపాసనాక
తమున నేడు హృదయమున భ్రమర నాద
ముకలిగెనుకదా నాజన్మ ముక్తి పొందె
నేట్కి, యిదినీ కృపవలననె భ్రమరాంబ

కామెంట్‌లు లేవు: