సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

20, ఏప్రిల్ 2020, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ద్వితీయశ్వాస - విషయసూచికద్వితీయ శ్వాస

విషయ సూచిక

1. పాదుకా మహాత్మ్యము
2. సమయాచారము
3. ప్రయోగసారము ప్రకారము సమయాచారము
4. నారదపంచరాత్ర ప్రకారము సమయాచారము
5. జ్ఞానోన్నయము
6. కులార్ణవ ప్రకారము గురుశిష్య పరీక్ష
7. కులార్ణవ ప్రకారము శిష్యుల స్థాయిలు
8. వర్ణవిభాగము నుండి యోగ్యతా కాలవిశేషము
9. మంత్రము నందు శూద్రులకు అధికార - విహీనిత
10. శాతాతపసంహితాయాం శూద్రాధికారము
11. మంత్రమునందు శూద్రులకు అధికారత్వం
12. విష్ణు ఆరాధనయందు స్త్రీలకు అధికారము
       అ) మంత్రరాజము ప్రకారము అధికారము
       ఆ) భవిష్యోత్తర పురాణ ప్రకారము
       ఇ) కులార్ణవము ప్రకారము
       ఈ) రుద్రయామల ప్రాసాద మంత్రము
13. శూద్రులకు ప్రణవాది మంత్ర నిషిద్ధములు
14. యామళము ప్రకారము
15. మంత్రములందు బ్రహ్మ క్షత్రాది భేదములు
16. సౌత్రామణి తంత్రము ప్రకారము
17 కులమూలావతారము ప్రకారము
18. కులప్రకాశ తంత్రము ప్రకారము మంత్రముల లింగ నిర్ణయము
19. నారాయణీయ మంత్ర ప్రబోధ కాలము
20. వృహన్నారాయయణీము
21. శివయామలే
22. కాలీమతము నందు మంత్ర దోషము
23. శారదాయామళము ప్రకారము మంత్ర దోషములు
24. మంత్రములను దోషరహితములు చేయు విధానము
25. యోనిముద్రా లక్షణం
26. మంత్రముల దశ సంస్కారములు
27. కాదిమతమునందు మంత్రదోషము
28. మంత్ర దోషముల శమన ఉపాయము
29. త్రైలోక్యడామర తంత్రము
30. మంత్ర మేలన ప్రకారము
31. రాశి చక్ర విచారము
32. నక్షత్ర చక్ర విచారము
32. సిద్ధారి చక్ర విచారము
33. ఋణ-ధన శోధన ప్రకారము
34. కాళీమత ప్రకారము మంత్రమేలనము
35. నక్షత్రములందు గుణభేదములు
36. కులార్ణవమునందు రాశి చక్రము
37. రాశి చక్ర ఫలము
38. రాశుల వర్ణ భేదములు
39. పాంచభౌతిక చక్రము
40. సిద్ధ సాధ్యాది శోధన ప్రకారము

కామెంట్‌లు లేవు: