సూక్తి

భోగములయందు విముక్తి, ఆత్మ విచారమందు ఆసక్తి అనునవి ఈశ్వరానుగ్రహమునకు సూచకములు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

3, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

భక్తిపద్యములు2

సాత్వికసపర్యలకువేదసంస్తుతులకు
నామసంకీర్తనలకర్చనలకునీవు
పల్కవేల?మరివడిగాపల్కెదవుశ
వవరివస్యముకేలశివప్రియసఖి
జీవుడనుజగన్నాథుడుసేనమనెర
థమునునడుపటయేశ్రీరథాంగయాత్ర!
సంసరణమునమునిగినసాధకులను
రక్షచేయుశక్తియెగవారాహిమాత!
గుప్తభావమిదియెసాధకులజగతికి!తల్లి!పంచమకారసాధకులకీవు
తక్షణముదర్శనంబిచ్చెదవిక సమయ
సాధకులకెన్నడునదిసుసాధ్యమవదు
అద్దిఅద్వైతసాధనమౌటలలిత!చందనపుపీఠమెందుకుశ్యామనీకు
నామదియెనీకుసుఖసదనంబుగాగ
గంధలేపనలేలనోకన్ననీకు
నాపలుకులెగాగసుగంధలేపనములు


నాజనువునుద్ధరింపగనామనసునె
రింగిజీవనంబానందరీతులన్మ
రిపరమగతిమార్గమునన్మురిపముగలుగ

నాకుమంత్రమిచ్చినశివా,నీకిదినుతి!

కామెంట్‌లు లేవు: