సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

7, డిసెంబర్ 2020, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - విషయసూచిక

 విషయసూచిక

1. కాళీమతానుసారము భూతలిపి, మత్రోద్ద్వారము, అర్చాక్రమము

2. భూతపంచక యంత్రము

3. కాళీమతమునందు శ్రీవిద్యా ప్రకరణము

4. గురుపాదుకా మంత్రోద్దారము

5. కుండలినీ మంత్ర స్తోత్రం

6. మూలవిద్యా చింతనము

7. వాగ్భవకూట చింతనము

8. కామరాజకూట చింతనము

9. శక్తికూట చింతనము

10. అభేద చింతనం

11. మూలదేవతా స్తుతి

12. భూమి ప్రార్ధన

13. శౌచవిధి

14. ముఖప్రక్షాళన విధి

15. స్నాన విధి

16. విభూతిధారణం

17. తాంత్రిక సంధ్యావిధి

18. సంధ్య ఆవశ్యకత

19. యాగమండప నిర్మాణ ప్రకారము

20. యాగమండప ప్రవేశ విధి

21. సౌర పూజా విధానము

22. మండప ధ్యానం

23. మండపద్వార పూజ

24. ద్వారదేవతా ధ్యానం

25. అన్యద్వారముల దేవతా ధ్యానం

26. మంచస్థదేవతా ధ్యానం

27. యాగపూజారంభం

28. పూజాద్రవ్యముల స్థాపనము

29. భూతశుద్ధి

30. పాపపురుష చింతనం

31. ప్రాణప్రతిష్ఠ

కామెంట్‌లు లేవు: