సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

12, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 3

 

15.     అష్టాత్రింశత్కళాన్యాసం

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహాం – ఈశానాయ నమః అంగుష్ఠయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహైం – తత్పురుషాయ నమః తర్జన్యోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహూం – అఘోరాయ నమః మధ్యమయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహీం – వామదేవాయ నమః అనామికయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహం – సద్యోజాతాయ నమః కనిష్ఠికయోః|

ఈ ప్రకారం క్రమంగా మూర్ధా, ముఖము, హృదయము, రెండు పాదముల అంగుష్ఠ, తర్జనీ, మధ్యమ, అనామిక, కనిష్ఠికములందు న్యాసము చెయ్యాలి. ఈ విధముగా పూర్వ, దక్షిణ, ఉత్తర, పశ్చిమ ముఖములందు క్రమముగా అంగుష్ఠ, తర్జన్యాది వ్రేళ్ళయందు న్యాసము చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత, హంసాం, హంసీం ఇత్యాదులతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత స్హౌం, స్హీం  ఇత్యాదులతో కూడా షండంగన్యాసం చెయ్యాలి. ఆ తర్వాత ఈ క్రింది ప్రకారం షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం – సర్వజ్ఞాయనమః – అంగుష్ఠయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం – అమృతే తేజోమాలిని నిత్యతృప్తాయై నమః – తర్జన్యోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం – బ్రహ్మశిరసేస్వాహా జ్వలిత శిఖాశిఖాయ అనాదిబోధాయ నమః – మధ్యమయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం – వజ్రిణేవజ్రహస్తాయ స్వతంత్రాయ నమః – అనామికయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం – సౌంవోంహౌం నిత్యలుప్త శక్తయే నమః – కనిష్ఠికయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం – శ్రీంక్లీంపశుహుంఫట్ నిత్యమనంత శక్తయేనమః – కరతలయోః|

ఈ విధంగా హృదయాది షడంగన్యాసం కూడా చేశాక ఈ క్రింది విధంగా 38 కళల న్యాసం చెయ్యాలి.

అంగుష్ఠతో ఈ క్రింది న్యాసం చెయ్యాలి.

ఓం ఈశానః సర్వవిద్యానాం శశిన్యై నమః – ఊర్ధ్వవక్త్రే

ఓం ఈశ్వరః సర్వభూతానాం అంగదాయై నమః - పూర్వవక్త్రే

ఓం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిః బ్రహ్మోష్టదాయై నమః – దక్షిణవక్త్రే

ఓం బ్రహ్మాశివోమే అస్తు మరీచ్యై నమః – ఉత్తరవక్త్రే

ఓం సదాశివోం అంశుమాలిన్యై నమః – పశ్చిమవక్త్రే

అంగుష్ఠ-తర్జనీలను కలిపి ఈ క్రింది న్యాసం చెయ్యాలి.

ఓం తత్పురుషాయవిద్మహే శాంత్యై నమః – పూర్వవక్త్రాధః

ఓం మహాదేవాయ ధీమహి విద్యాయై నమః – దక్షిణవక్త్రాధః

ఓం తన్నోరుద్రః ప్రతిష్ఠాయై నమః – ఉత్తరవక్త్రాధః

ఓం ప్రచోదయాత్ నివృత్యై నమః – పశ్చిమవక్త్రాధః

అంగుష్ఠ-మధ్యములను కలిపి ఈ క్రింది న్యాసం చెయ్యాలి.

ఓం అఘోరేభ్యః తమాయః నమః – హృది

ఓం అథహోరేభ్యో మోహాయ నమః – గ్రీవాయాం

ఓం ఘోరక్షమాయై నమః – దక్షాంసే

ఓం ఘోరతరేభ్యో నిద్రాయై నమః – వామాంసే

ఓం సర్వతః సర్వవ్యాధ్యై నమః – నాభౌ

ఓం సర్వేభ్యో మృత్యవే నమః – కుక్షౌ

ఓం నమస్తే అస్తు క్షుధాయై నమః – పృష్ఠే

ఓం రుద్రరూపేభ్యో తృష్ణాయై నమః – వక్షసి

అంగుష్ఠ-అనామికలను కలిపి ఈ క్రింది న్యాసం చెయ్యాలి.

ఓం వామదేవాయ నమో రజాయ నమః – గుహ్యే

ఓం జ్యేష్ఠాయనమః జ్యేష్ఠాయనమో రక్షాయై నమః – లింగే

ఓం రుద్రాయ నమః రత్యై నమః – దక్షోరో

ఓం కాలాయ నమః మాలిన్యై నమః – వామోరౌ

ఓం కలవికరణాయ నమః కామ్యాయై నమః – దక్షజానుని

ఓం వికరణాయ నమః శశిన్యై నమః – వామజానుని

ఓం బలవికరణాయ నమః క్రియాయై నమః – దక్షజంఘే

ఓం వికరణాయ నమః బుధ్యై నమః – వామజంఘే

ఓం బలాయ నమః స్థిరాయై నమః – దక్షస్ఫిక్

ఓం బలప్రమథనాయ నమః రాత్ర్యై నమః – వామస్ఫిక్

ఓం సర్వభూతదమనాయ నమః భ్రామిణ్యై నమః – కట్యామ్

ఓం మనోన్మనాయ నమః మోహిన్యై నమః – దక్ష పార్శ్వే

ఓం ఉన్మనాయ నమః జటాయై నమః – వామ పార్శ్వే

అంగుష్ఠ-కనిష్ఠికలను కలిపి ఈ క్రింది న్యాసం చెయ్యాలి.

ఓం సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సిద్ధ్యై నమః – దక్షపాదతలే

ఓం సద్యోజాతాయవై నమః బుద్ధ్యై నమః – వామపాదతలే

ఓం భవే లక్ష్మ్యై నమః – దక్షకరతలే

ఓం అభవే ధృత్యై నమః – వామకరతలే

ఓం అనాదిభావేమేధాయై నమః – నాసికాయాం

ఓం భవస్యమాం ప్రజ్ఞాయై నమః – శిరసి

ఓం భవప్రభావై నమః – దక్షబాహో

ఓం ఉద్భవాయ నమః సుధాయై నమః – వామబాహో

38 కళలూ పంచబ్రహ్మకళాదికములు. ఈ న్యాసమును చేసిన సాధకుడు స్వయంగా తానే శివుడవుతాడు.

                                                            ఇంకాఉంది

కామెంట్‌లు లేవు: