సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

19, జూన్ 2018, మంగళవారం

దశమహావిద్యాస్తోత్రము

             -: మహాకాళీ:-
1 మహా గౌరి మహాకాళ ప్రియ సఖీ!"
   గౌరీ కౌశికీ నామ విఖ్యాతే మహాకాళీ     నమోస్తుతే ||

        -:తారాదేవీ:-
2 ముండమాలా విభూషితే నీలరూపిణీ!
   ఏకజటా నీలసరస్వతీ నామ విఖ్యాతే  తారాదేవీ నమోస్తుతే ||

         -: చిన్నమస్తా:-
3 రుథిరా పానప్రియే ఖండిత శిరో రూపిణీ!
   రక్తకేశి చిన్నబాలా నామ విఖ్యాతే  చిన్నమస్తా నమోస్తుతే ||

         -: షోడశీ:-
4 షోడశ కళాప్రపూర్ణే ఆద్యశక్తి రూపిణీ !
   శ్రీ విద్యా పంచవక్త్రా నామ విఖ్యాతే షోడశీ  నమోస్తుతే ||

           -:భువనేశ్వరీ:-
5 పాశాంకుశధరీ దుర్గమాసుర సం హారిణీ !
   శతాక్షరీ శాకంభరీనామ విఖ్యాతే  భువనేశ్వరీ నమోస్తుతే ||

     -:త్రిపురభైరవి:-
6 అరుణాంబరధారిణి ప్రణవరూపిణీ !
   యోగీశ్వరీ ఉమానామ విఖ్యాతే  త్రిపురభైరవీ నమోస్తుతే ||

        :-:ధూమవతీ:-
7 దుష్టాభి చారధ్వంసినీ కాకధ్వజ రథారూఢే!
   సుతరతామసీ నామవిఖ్యాతే ధూమావతీ నమోస్తుతే ||

           -:బగళాముఖి:-
8 పీతాంబరధారీ శత్రు భయ నివారిణీ !
   జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ నామ విఖ్యాతే బగళాముఖీ నమోస్తుతే ||

       -:మాతంగీ:-
9 అర్థచంద్ర ధారీ కదంబ వన వాసినీ !
   వాగ్దేవీసరస్వతీ నామవిఖ్యాతే విఖ్యాతే మాతంగీ నమోస్తుతే ||

         -:కమలాదేవీ:-
10 సువర్ణకాంతి సమన్వితే మహావిష్ణు   సహచారిణి !
     భార్గవీ మహాలక్ష్మీనామ విఖ్యాతే కమలా నమోస్తుతే ||

ఫలశృతి : దశమహావిద్యా స్తోత్రం సర్వ శత్రు,రోగ నివారణం !
సర్వ సంపత్కరం పుత్రపౌత్రాభివర్ధనం ||

దశమహావిద్యలలో కాళీ, తారా,చిన్నమస్తా, ధూమవతి, బగళాముఖి అనే ఐదు శక్తులు ఉగ్రస్వరూపంగాను మరియు షోడశి, భువనేశ్వరీ, త్రిపురభైరవి, మాతంగీ, కమలా అనే ఐదు శక్తులు సౌమ్యస్వరూపంగా గోచరిస్తాయి!!
అమ్మవారిని ఉగ్రరూపంగా కాకుండా సౌమ్య రూపంగానే ఆరాధించడం మేలు!!
 

దశమహావిద్యలను గురుముఖతః నేర్చుకోవాలి! కఠినమైన సాధనలు చేయాలి 
ఈ విద్యలు దేనికదే అత్యంత శక్తివంతమైనవి! శీఘ్రమైన ఫలితాన్నిస్తాయి!

కామెంట్‌లు లేవు: