సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 1

     1.       ఆయతన విద్యలు

ఈ విద్యలు అయిదు విధములు. అవి బ్రాహ్మ్య, వైష్ణవ, సౌర, బౌద్ధ, శైవ. తూర్పు, దక్షిణ, పడమర, ఉత్తర, ఊర్ధ్వక్రమములో ఈ విద్యలుండును. ఇవికాక, ఆరవ ఆయతన విద్య, శాక్తం పీఠము నందు ఉండును.

2.       బ్రహ్మదర్శన పూర్వామ్నాయ విద్య

ఇది తత్త్వరూప గాయత్రి. ఈ విద్య బ్రహ్మయొక్క సచ్చిదానంద లక్షణచేత ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మంత్రంలో ముందుగా సప్తవ్యాహృతులు ఓం భూః భువః స్వః మహః జనః తపః సత్యం ఉండును. ఆ తర్వాత 24 అక్షరముల గాయత్రీ శిరోమంత్రముండును. ఈ మంత్రము అన్ని వేదముల యొక్క సారము. మంత్రము ఈ క్రింది విధంగా ఉండును.

ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి| ధీయోయోనః ప్రచోదయాత్| ఓం ఆపో జ్యోతీరసోమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్సువరోం||

3.       వైష్ణవదర్శన దక్షిణామ్నాయ విద్య

ఓం నమో నారాయణాయ| ఋషి – సాధ్యనారాయణ| ఛందస్సు – గాయత్రి| దేవత – మహావిష్ణు| ఓం – బీజం| నమః – శక్తిః| నారాయణ – కీలకం| శ్రీవిద్యాంగత్వేన వినియోగః|

ఓం క్రుద్ధోల్కాయ నమః| ఓం మహోల్కాయ నమః| ఓం వీరోల్కాయనమః| ఓం ద్యుల్కాయనమః| ఓం చండోల్కాయనమః|  ఓం సహస్రోల్కాయనమః| - ఇతి షడంగన్యాసం

ధ్యానం:

ఉద్యత్కోటి దివాకరాభమనిశం శంఖం గదాం పంకజం చక్రం విభ్రతమిందిరావ సుమతీసంశోభిపార్శ్వద్వయం|

కోటీరాంగద హారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభోద్దీప్తం విశ్వధరం స్వవక్షసిలసచ్ఛ్రీవత్సచిహ్నం భజే||

4.       సౌరదర్శన పశ్చిమామ్నాయ విద్య

అస్య శ్రీసూర్య మంత్రస్య| దేవభాగ ఋషిః| గాయత్రీ ఛందః| శ్రీ ఆదిత్యో దేవతా| ఓం – బీజం| ఆదిత్య – శక్తిః| ఘృణిః – కీలకం| శ్రీవిద్యాంగత్వేన వినియోగః|

ఓం సత్యతేజో జ్వాలామాలినే హుంఫట్ స్వాహా|

ఓం బ్రహ్మ తేజో జ్వాలామాలినే హుంఫట్ స్వాహా|

ఓం విష్ణు తేజో జ్వాలామాలినే హుంఫట్ స్వాహా|

ఓం రుద్ర తేజో జ్వాలామాలినే హుంఫట్ స్వాహా|

ఓం అగ్ని తేజో జ్వాలామాలినే హుంఫట్ స్వాహా|

ఓం సర్వ తేజో జ్వాలామాలినే హుంఫట్ స్వాహా| - ఇతి షడంగన్యాసం

ధ్యానం:

రక్తాబ్జయుగ్మాభయదానహస్తం కేయూర హారాంగద కుండలాఢ్యమ్|

మాణిక్యమౌలిం దిననాథమీడే బన్ధూకకాంతిం విలసత్రినేత్రం||

మనుః: ఓం ఘృణిఃసూర్య ఆదిత్యోం|

5.       బౌద్ధదర్శన ఉత్తరామ్నాయ విద్య

అస్య శ్రీ బౌద్ధ మంత్రస్య| బుద్ధ ఋషిః| త్రిష్టుప్ ఛందః| శ్రీ బౌద్ధో దేవత| ఓం – బీజం| స్వాహా – శక్తిః| హ్రీం – కీలకం| శ్రీవిద్యాంగత్వేన వినియోగః| ఓం, హ్రీం, తారయ, తారయ, స్వాహా,  ఓంహ్రీంతారయ తారయ స్వాహా – ఇతి షడంగన్యాసం

ధ్యానం:

పురా పురాణానసురాన్ విజేతుం సంభావయన్ పీఠర చిహ్నవేషం|

చకారయః శాస్త్రమయోఘకల్పం తం మూలభూతం ప్రణమామి బుద్ధం||

మనుః: ఓం హ్రీం తారయతారయ స్వాహా|

6.       శైవదర్శన ఊర్ధ్వామ్నాయ విద్య

అస్య శ్రీ శివ మంత్రస్య| వామదేవ ఋషిః| పంక్తిః ఛందః| పరమశివో దేవత| ఓం – బీజం| నమః – శక్తిః| శివాయ – కీలకం| శ్రీవిద్యాంగత్వేన వినియోగః| సర్వజ్ఞాయ, నిత్యతృప్తాయ, అనాదిబోధాయ, స్వతంత్రాయ, నిత్యమలుప్తశక్తయే, నిత్యమనంతశక్తయే – ఇతి షడంగన్యాసం

ధ్యానం:

నమోస్తు స్థాణుభూతాయ జ్యోతిర్లింగామృతాత్మనే| చతుర్మూర్తివ పుష్కాయ భాసితాంగాయ శంభవే||

మనుః: ఓం నమః శివాయ|

7.       శాక్తదర్శన ప్రధాన విద్య

శాక్త దర్శన విద్యలలో భువనేశ్వరీ విద్య ప్రధానమైనదని పండితుల అభిప్రాయము. ఈ విద్య ఇంతకు ముందే వివరించబడినది.

ఇంకాఉంది...

కామెంట్‌లు లేవు: