సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

4, మార్చి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - విషయసూచిక

 

ఎనిమిదవ శ్వాస

విషయసూచిక

1.       ఆయతన విద్యలు

2.       బ్రహ్మదర్శన పూర్వామ్నాయ విద్య

3.       వైష్ణవదర్శన దక్షిణామ్నాయ విద్య

4.       సౌరదర్శన పశ్చిమామ్నాయ విద్య

5.       బౌద్ధదర్శన ఉత్తరామ్నాయ విద్య

6.       శైవదర్శన ఊర్ధ్వామ్నాయ విద్య

7.       శాక్తదర్శన ప్రధాన విద్య

8.       చతుః సమయవిద్య

9.       ఆమ్నాయవిద్యలు

10.    పూర్వామ్నాయ విద్య – ఉన్మనీ

11.    దక్షిణామ్నాయ విద్య – భోగినీ

12.    పశ్చిమామ్నాయ విద్య – కుబ్జిక

13.    ఉత్తరామ్నాయ విద్య – కాళికా

14.    ఊర్ధ్వామ్నాయ క్రమం

15.    అష్టాత్రింశత్కళాన్యాసం

16.    పరాప్రాసాద మంత్రము

17.    మహాషోఢాన్యాసము

18.    ప్రపంచన్యాసం

19.    భువనన్యాసం

20.    మూర్తిన్యాసం

21.    మంత్రన్యాసం

22.    దేవతాన్యాసం

23.    మాతృకాన్యాసం

24.    అర్థనారీశ్వర ధ్యానం

25.    మహాషోఢాన్యాసఫలము

26.    తురీయవిద్య

27.    చరణత్రయవిద్య

28.    శంభుచరణం

29.    షోడశమూల విద్య

30.    షడాధారవిద్య

31.    నవాత్మేశ్వర మంత్రము

32.    పంచసమయవిద్య

33.    బగళ

34.    కాళరాత్రి

35.    జయదుర్గ

36.    ఛిన్నమస్త

37.    శ్రీచక్రదేవతల గాయత్రీమంత్రములు

38.    శ్రీచక్రనిర్మాణ ప్రకారము

కామెంట్‌లు లేవు: