సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

28, జనవరి 2024, ఆదివారం

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః - 1

 

శ్రీమాత్రే నమః

ఓం శ్రీ గురుస్సర్వకారణ భూతా శక్తిః

శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః

ఆమ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః

ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం సచ్చితానంద విగ్రహందాతారం సర్వకామానాం  కామేశ్వరీముపాస్మహే॥

కామేశ్వరీం పరామీడే కాదిహాది స్వరూపిణీంమాతృకా వర్ణ లిప్తాంగీం మహాశ్రీచక్రమధ్యగాం

*శ్రీప్రకాశానందనాథ సద్గురోః పాదుకాం పరాంశ్రీవిద్యాకృతికాం వందే జగద్గురుపరం పరాం।

**భువనానందనాథేన పరానుగ్రహకాంక్షిణా। పఠ్యతే శ్రీషడామ్నాయ మంత్ర పారాయణ క్రమః॥

 (* ఇక్కడ సాధకుని శ్రీగురు నామము ఉచ్చరించాలి)

(** ఇక్కడ సాధకుని దీక్షానామము ఉచ్చరించాలి)

శ్రీగురునాథ మంత్రాదీ న్మండలాంతాన్యథాక్రమంషడామ్నాయ మహామంత్రాన్ జపేత్సాధక పుంగవః॥

జపాంతే శ్రీశుద్ధమూలామ్నాయ స్తోత్రముత్తమం। లలితానామ సహస్రం సర్వపూర్తికరం స్తవం॥

స్తవరాజం చ పంచైతాన్ భక్త్యా ప్రతిదినం పఠేత్। తతత్సిద్ద్యైచ సాహస్రం జపేత్సాధక పుంగవః

మంత్రైకశరణో విద్యాన్మనసైవ సదా స్మరన్శివసాయుజ్య మాప్నోతి దేహాంతే శివశాసనాత్॥

అస్యశ్రీ షడామ్నాయ మంత్రరాజ మాలా మహామంత్రస్య। దక్షిణామూర్తి ఋషిః। గాయత్రీపంక్తిస్త్రిష్టుబనుష్టుబాదీని ఛందాంసి॥

తత్తదామ్నాయ సమష్టి స్వరూపిణీ శ్రీమహాత్రిపురసుందరి దేవతా। ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం। షడామ్నాయ పారాయణే జపే వినియోగః।

ఐం  -  అంగుష్టాభ్యాం నమః                    -    హృదయాయ నమః

క్లీం  -   తర్జనీభ్యాం నమః                         -    శిరసే స్వాహ

సౌః  -  మధ్యమాభ్యాం నమః         -    శిఖాయై వౌషట్

ఐం  -  అనామికాభ్యాం నమః        -    కవచాయహుం

క్లీం   -  కనిష్ఠికాభ్యాం నమః           -    నేత్రత్రయాయ వౌషట్

సౌః  -  కరతలకర పృష్ఠాభ్యాం నమః      -    అస్త్రాయఫట్

భూర్భువస్సువరో మితి దిగ్బంధః |

 ధ్యానం

కుంకుమ పంకసమాభామంకుశ పాశేక్షు కోదండ పుష్ప బాణాం పంకజ మధ్యే నిషణ్ణాం పంకజలోచనాం పరాం వందే |

చతుర్భుజే చంద్రకళావసంతే కుచోన్నతే కుంకుమ రాగ శోణే పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్ప బాణ హస్తే నమస్తే జగదేక మాతః |

సకుంకుమ విలేపనామాలిక చుంబికస్తూరికాంసమందహసితేక్షణాం శశరచాప పాశాంకుశాంఅశేషజన మోహినీం అరుణమాల్యభూషాంబరాంజపాకుసుమ భాసురాం జపవిధౌస్మరేదంబికాం |

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసిత వదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీ౦

హేమాంభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసత్ హేమపద్మాం వరాంగీం
సర్వ్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాంభవానీం
శ్రీ విద్యాం శాన్తమూర్తిం సకల సురసుతాం సర్వసంప త్ప్రదాత్రీం

షడామ్నాయమయీం దేవీం షడామ్నాయాధిదేవతాం

మంత్రరశ్మి ప్రభాదీప్తాం వందే త్రిపురసుందరీం

పంచ పూజ:

లం : పృధ్వీ తత్వాత్మనే మనసా గంధం పరికల్పయామి నమః

హం: ఆకాశ తత్వాత్మనే మనసా పుష్పం పరికల్పయామి నమః

యం: వాయు తత్వాత్మనే మనసా ధూపం పరికల్పయామి నమః

రం: రూప తత్వాత్మనే మనసా దీపం పరికల్పయామి నమః

వం: రస తత్వాత్మనే మనసా అమృత నైవేద్యం పరికల్పయామి నమః

గాయత్రి:

ఐం క ఏ ఈ ల హ్రీం వాగీశ్వరైచ విద్మహే, క్లీం హ స క హ ల హ్రీం కామేశ్వరైచ ధీమహి,  సౌః స క ల హ్రీం తన్నశక్తి ప్రచోదయాత్‌ |

ఆ బ్రహ్మలోకాదా శేషా లోకాలోక పర్వతాత్‌యేవసంతి ద్విజా దేవాస్తేభ్యో నిత్యం నమామ్యహమ్‌

ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యోనమో గురుభ్యః సర్వోపప్లవ రహిత ప్రజ్ఞాన  ఘనప్రత్యగర్థో  బ్రహ్మైవాహమస్మి సోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవో మహేశ్వరఃగురుసాక్షాత్పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః

వందే గురుపద ద్వంద్వమవాఙ్మానసగోచరమ్‌రక్త శుక్ల ప్రభామిశ్రమతర్క్యం త్రైపురంమహః

నారాయణం పద్మభువం వసిష్ఠం శక్తించ తత్పుత్ర పరాశరంచ వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహాంతం గోవింద యోగీంద్ర మథాస్యశిష్యమ్‌

శ్రీశంకరాచార్య మథాస్య పద్మపాదంచ హస్తామలకంచ శిష్యమ్‌

తంత్రోటకం వార్తిక కారమన్యా నస్మద్గురూన్‌ సంతత మానతోస్మి


                                                                                                 - ఇంకాఉంది.