సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

22, జనవరి 2020, బుధవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ప్రధమశ్వాస - 4


కాదిమత గ్రంధములు

కాదిమతములో విఖ్యాతములైన గ్రంధములు నాలుగు. అవి తంత్రరాజ తంత్రము, మాతృకార్ణవము, త్రిపురార్ణవము మరియు యోగినీహృదయము. వీటిలో తంత్రరాజ గ్రంధము సుదర్లభము (దొరుకుటలేదు)
ఇవి కాక, కాళీశక్తి మతము కూడా ప్రసిద్ధమైనది.
ఈ రెండు మతముల పరిజ్ఞానమును అందించుటకై శంకరుడు మానవ శరీరమును ధరించెను.
ఈ రెండు మతముల సమన్వయముతోనే ఉర్ధ్వామ్నాయమును క్రమబద్ధీకరించబడినది. గురువు చూపిన మతానుసారముగా సాధక శ్రేష్ఠులు సాధన చేయవలెను. మతములను కల్తీ చేయరాదు. అలా చేసినచో సిద్ధి కలగదు.
కామరాజ విద్య కొరకు కాళీమతానుసారము గురుక్రమమును తెలుసుకొని ఉపాసన చెయ్యాలి. ఈ మతము యొక్క గురుక్రమము క్రింద చెప్పబడుచున్నది.

కామరాజ విద్యయందు కాళీమత గురుక్రమము:

ఈ మతమునందు తొమ్మిది గురువులు కలరు. వారు,
ప్రహ్లాదానందనాథ, సనకానంద, వశిష్ఠానందనాథ, కుమారానంద, క్రోధానంద, శుకానంద, ధ్యానానంద, బోధానంద, సురానంద.

కులగురువుల ధ్యాన మంత్రము:

అన్ని కుల గురువులు ద్వినేత్రులు, ద్విభుజులు. చేతులందు వర మరియు అభయ ముద్రలు ఉండును.
దివ్యౌఘః - చిద్రూప, చిన్మయ, చిత్శక్తి
సిద్దౌఘః - ప్రబోధ, సుబోధ, అనంత
మానవౌఘః - సుధామ, త్రిమూర్తి, ఝింటీస
వీరి మంత్రములకు ముందు ధృవ(=ఓం), త్రితారి, ఆనందనాథ, ఆ తర్వాత పాదుకాం పూజయామి ఉండాలి.
ఉదా: ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చిద్రూపానందనాథ పాదుకాం పూజయామి|
శివ మరియు శక్తి మంత్రములు పదిహేడు అక్షరములు కలిగి ఉంటాయి. ఈ మంత్రములతో కూడా పూజ చెయ్యాలి. ఈ గురు క్రమము:
దివ్యౌఘః - పరప్రకాశానందనాథ, పరశివానందనాథ, పరాశక్తి, కౌలేశ, శుక్లదేవీ, కులేశ్వరానందనాథ, కామేశ్వరి.
సిద్దౌఘః - భోగ, క్లిన్న, సమయ, సహజ.
మానవౌఘః - గగన, విశ్వ, విమల, మదన, భువన, లీలాంబా, స్వాత్మా, ప్రియానంద.
వీరందరూ విశ్వవిగ్రహలు. వీరిపూజ దేవీ పూజ అయిన తర్వాత చెయ్యాలి.
వీరి పూజా మంత్రములు ఈ క్రింది విధంగా ఉండును.
ఉదా: ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరప్రకాశానందనాథ పాదుకాం పూజయామి|

స్వగురు క్రమము

కపిలుడు నుండి వ్యాసుని వరకు ఇరవైఒక్క గురువులు. వారు విద్యాగురుక్రమములో చెప్పబడ్డారు. ఆ తర్వాత వరుసగా - కరుణ, వరుణ, విజయ, సమర, గుణ, బల, విశ్వంభర, సత్య, ప్రియ, శ్రీధర, శారద, సాకలేశ, విలాస, నిత్యేశ, విశ్వపురుష, గోవింద, విబుధ, సింహ, వీర, సోమ, దివాకర.
అచల, వాగ్భవ, నాద, మోహన, సులభ, శివ, మృత్యుంజయ, వాసుదేవ, శరణ, సనందన, ఆకాశ, గోప్రియ, హర్ష, భర్గ, కామ, మహీధర, ఈశాన, గణప, శ్రీమాన్, కపాల, భైరవ, దివ
గౌడపాద నుండి శంకరుల వరకు ఏడుగురు విద్యాగురు క్రమములో చెప్పబడ్డారు.
ఈ క్రమంలో ఉన్న గురువులు సాక్షాత్ శివస్వరూపులు. వీరి శిష్యుల గురించి తెలుసుకొని సాధకుడు తన స్వగురువు విధించిన విధాన ప్రకారముగా పూజ, తర్పణ, హోమ, జప, న్యాస మొదలగు సాధనా క్రమమును పాటించాలి. ఈ గురుక్రమ స్మరణ వలన సాధకునకు సిద్ధికలుగుతుంది. ఇందు ఎటువంటి అనుమానము లేదు.

...ఇంకాఉంది

కామెంట్‌లు లేవు: